ToPage:63
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองานและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 10 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 17-02-2014 10:02:43