ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 150 คะแนน
         กิจกรรมบริการชุมชน ของชุมชนนาฏศิลป์โรงเรียนเทิงวิทยาคม รายละเอียดดังนี้ 1. กิจกรรมบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560 2. กิจกรรมบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2561 3. กิจกรรมบริการชุมชน ประจำปีการศึกษา 2562
 
เด็กหญิงกชกร คำลือ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
นางสาวบุณยาพร สุปัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นางสาววรัญญา บำรุงนา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นายสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 26-02-2020 15:28:37  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 52 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 52 ชั่วโมง
 
เด็กหญิงโชติกา ปักกาโล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กหญิงบงกช บุตรเนียม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 26-02-2020 14:45:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 40 ชั่วโมง
 
เด็กหญิงอนัญลักษณ์ บุญเรืองฤทธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 26-02-2020 14:45:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 20 บาท ใต้อาคาร 1 วันที่ 26 ก.พ 2563 เวลา 9.00 น.
 
เด็กชายพัสกร คำปัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เด็กหญิงจิตชญา ผาบปิจจวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เด็กหญิงพรรพษา ยศคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เด็กหญิงณัฏฐนันธ์ คำมา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 26-02-2020 12:20:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้แล้วส่งคืนเจ้าของ
 
เด็กหญิงกรณิศ มูลศรีแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 26-02-2020 09:33:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เจอเงินหาย 20 บาท ที่สะพานลอยหน้า รร วันที่ 25 ก.พ.2563 เวลา 16.55
 
นางสาวบัณฑิตา ช่างเก็บ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นางสาวสุพาพร เมฆฉาย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-02-2020 17:06:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัล ยุวชนประกันภัยดีเด่น ประเภทคลิปวีดีโอสั้น ชมเชย ระดับจังหวัด ปี2562
 
นางสาวสุฑารัตน์ มาพิยะ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นางสาวณัฐณิชา จันทร์เรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายณัฐวุฒิ บุญมา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นางสาวไรวินท์ สมปันวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นางสาววรฤทัย โอบอ้อม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-02-2020 15:36:29  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีผลการเรียนดีเด่น ระดับ ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
 
นางสาวสุพิชญา สาลานันท์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-02-2020 14:01:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมการแข่งขัน TWK MATH TOURNAMENT ระดับ ม.6 ปี 2562
 
นางสาวสุพิชญา สาลานันท์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นางสาววรฤทัย โอบอ้อม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-02-2020 14:00:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วม English Camp 2017
 
นางสาวชรีรัตน์ หลวงใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-02-2020 13:58:23