ToPage:58
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดภาค้เรียนที่ 1/2557 มีจำนวน ชัวโมงสะสม 1 ชั่วโมง ขึ้นไป
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-10-2014 10:48:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองานและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 10 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 17-02-2014 10:02:43