ToPage:75
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอล ในกิจกรรมฟุตบอลประเพณี ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2560
 
นายทศพล ปุกมณี  วันที่ประกาศ 10-08-2017 15:45:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพในหัวข้อ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2560 วันที่ 26 มิถุนายน 2560
 
นายกฤตยศ วรรณสาร  วันที่ประกาศ 10-08-2017 14:53:16  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         จัดกิจกรรมโครงการสร้างความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 3 เสพในสถานศึกษา 17 ธันวาคม 2559 – 22 มกราคม 2560
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 07-08-2017 20:07:07  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เตรียมเอกสาร และจัดห้องประชุมฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 07-08-2017 14:43:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันสวดหมู่สรภัญญะ ระดับ ม.ปลาย งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 04-08-2017 01:11:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสวดสรภัญญะ ระดับ ม.ปลาย งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ปี 2559 กลุ่มสาระสังคม
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 04-08-2017 01:09:08  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ประจำปีกสรศึกษา 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 04-08-2017 01:07:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         นำกล่าวคำปฏิญาณ และนำขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 04-08-2017 01:06:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นพิธีกรกิจกรรมไหว้ครูโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 04-08-2017 01:04:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เล่นดนตรีพื้นเมือง ในกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-08-2017 14:32:04