ToPage:56
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้แล้วส่งให้ครู จำนวน 40 บาท เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 59
 
นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 21-06-2016 15:01:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้ จำนวน 50 บาท หน้าห้องกิจการนักเรียน
 
วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 20-06-2016 17:22:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้ จำนวน 70 บาท ที่ห้อง 137
 


วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 20-06-2016 17:04:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้ จำนวน 40 บาท ที่ทางเดินข้างสนาม
 


วัชรพงษฺ อินเขียว  วันที่ประกาศ 20-06-2016 17:03:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         นักเรียนเก็บเงินได้จำนวน 20 บาท วันที่ 14 มิถุนายน 2559
 
นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 14-06-2016 14:18:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 42 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 14 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:44:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 10 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:43:43  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 21 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 7 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:43:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 5 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:43:07  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 9 คะแนน
         นักเรียน บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน ฝ่ายกิจการนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 จำนวน 3 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-03-2016 12:42:44