ToPage:71
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บบัตรประชาชนของ ด.ญ.กชกร คำลือได้
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-07-2017 17:42:37  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บบัตรนักเรียนของ น.ส.ชัชชญา ทับทิมหินได้
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 19-07-2017 17:39:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยจัดนิทรรศการภาพวาด "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อปัญหายาเสพติด" เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 5 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทิงวิทยาคม
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 19-07-2017 17:35:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 40 บาท ที่สนามเปตองข้างทางเดิน
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 14-07-2017 12:31:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เจอเงินหาย 100 บาท หน้าอาคาร 3 2/2/2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 23:24:27  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ช่วยจัดทำต้นเทียนพรรษาและตกแต่งต้นเทียนพรรษาโรงเรียน ปี 2560
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 22:45:03  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน จัดห้องประชุมใหม่
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 22:42:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 22:40:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 50 บาท หน้าห้องน้ำหญิง 5/7/2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:22:37  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้ 100 บาท หน้าร้านสเต๊ก
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-07-2017 17:20:26