ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 11 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี 11 ชั่วโมง
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-11-2017 09:00:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 70 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-11-2017 08:59:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ถ่ายเอกสาร เข้าเล่มเอกสารประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2560
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 08-10-2017 17:15:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน (ทำความสะอาดห้อง จัดห้องประชุม เตรียมเบรค ล้างแก้วน้ำ)
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 04-10-2017 22:43:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         จัดเอกสารบันทึกพฤติกรรมนักเรียนและโฮมรูมประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 25 - 27 กันยายน 2560
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 04-10-2017 22:36:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-09-2017 16:31:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ชนะเลิศฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ 18 ปี กีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดเชียงราย ปี 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-09-2017 22:21:18  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         พบนาฬิกาสีชมพู ที่หน้าอาคาร 5 23/08/2560
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:51:18  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ได้แล้วส่งคืนเจ้าของ 23/08/2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:50:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นคณะกรรมการบริหารคณะสี ประจำปีการศึกษา 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 20:49:26