ToPage:54
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรม Recycle จากวัสดุเหลือใช้ โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม 17 ธันวาคม 2559
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:37:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ปลาย ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 22-25 สิงหาคม 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:35:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการและผ่านเกณฑ์ประเมิน โครงการมหิงสาสายสืบ ประจำปี 2559 วันที่ 8 กันยายน 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:33:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมค่ายอัจฉริยภาพภาษาไทย ประจำปี 2559 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:32:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมค่ายเตรียมความพร้อมสู่โอลิมปิกวิชาการชีววิทยา วันที่ 7-9 กรกฏาคม 2560
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:31:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมยุวสภาวัฒนธรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:28:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีผลการเรียนดีเด่น ระดับ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 05-09-2018 12:17:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ผ่านการอบรม หลักสูตร เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อทำหน้าที่มัคคุเทศก์อาสา วันที่ 26-30 กรกฏาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 05-09-2018 12:16:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายพัฒนาแกนนำเยาวชนทูบีนัมเบอร์วันอำเภอเชียงของ วันที่ 25-27 มียาคม 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 05-09-2018 12:14:58  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 100 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ เป็นเวลา 100 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 05-09-2018 11:51:18