ToPage:78
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์กับ เป็นเวลา 50 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 12:03:16  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์กับ เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 12:01:59  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับที่1 ระดับเหรียญทอง วงดนตรีลูกทุ่ง งานศิลปหัถกรรมนักเรียนจังหวัดเชียงราย
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 11:53:33  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 11:47:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นเวลา 15 ชั่วโมง
 

นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 21-05-2019 11:45:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์กับ ครูกิตติพงษ์ รักษ์ประสงค์ เป็นเวลา 30 ชั่วโมง
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 11:42:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์กับ ครูกิตติพงษ์ รักษ์ประสงค์ เป็นเวลา 40 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 11:41:30  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมอบรมพัฒนาสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-05-2019 11:38:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         บำเพ็ญประโยช์ เป็นเวลา 30 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 17-05-2019 15:44:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยงานบอร์ดทองส่งเสริมความดี
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 15-05-2019 16:32:12