ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้เป็นเยาวชนดีเด่นในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:11:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:08:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นผู้ที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเด่น ประการที่ 8 มีจิตสาธารณะ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:05:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้เข้าร่วม "โครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:00:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ร่วมกิจกรรม เป็นพิธีกรไหว้ครู วันที่ 8 มิถุนายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:59:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:57:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เข้าร่วมแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย วันที่ 6 กันยายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:55:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 17 มิถุนายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:53:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้ผ่านการฝึกอบรมแกนนำสภานักเรียน "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ประจำปี 2559 วันที่ 26-27 มีนาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:48:40  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข่าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อความมั่นคงมนุษย์ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:46:10