ToPage:123
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรม ลูกเสือ เนตรนารีรุ่นใหญ่ ปี 2562
 
เด็กชายติณณภพ วงค์ลา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 12:58:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ 20 บาท ที่ศาลพระภูมิ วันที่ 11 ก.พ 2563
 
เด็กชายศุภวิชญ์ คำเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กชายภาคิน คำโคตรสูนย์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 11:40:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 
เด็กหญิงณัฐนันท์ เพียรแต่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เด็กหญิงอติกานต์ มีกัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 10:14:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
 
เด็กหญิงสุภิญญา กันทะนิตย์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
เด็กหญิงวริศรา อวรรณา
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 10:13:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินำด้ 30 บาทหน้าห้องกิจการนักเรียน วันที่ 7 ก.พ. 2563 เวลา 16.00 น.
 
นายกษิรินทร์ ปันต่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-02-2020 16:17:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         รางวัลระดับเหรียญทองแดง กิจกรรม ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบบายทางคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-ม.3 งานมหกรรมควมสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2561
 
เด็กหญิงฐิดาภา ปกครองบ้าน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-02-2020 10:05:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 1 คะแนน
         เก็บเงินได้ 5 บาท ข้างสระน้ำ 5 กพ 2563
 
เด็กหญิงธัญชนก เขียวตื้ออินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 05-02-2020 16:58:58  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เจอเงิน 20 บาท หน้าโรงอาหาร 15.50 วันที่ 5 กพ 2563
 
เด็กหญิงจิรปรียา กาฬสุวรรณดี
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กหญิงศุภลักษณ์ เจริญสุข
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กหญิงพธูทิพย์ รักพ่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 05-02-2020 16:48:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยงานกรองน้ำดื่ม ขนของ ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม 2563
 
เด็กชายพรประวิชญ์ ปัญญา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กชายอดิศักดิ์ เตรียมคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กชายนฤเบศ สิงหราช
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กชายภูวเดช มั่นถาวร
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 02-02-2020 12:33:12  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เป็นตัวแทนการฝึกซ้อม เตรียมงานและเข้าร่วมการแข่งขันลูกทุ่งแสงสีทูบีนัมเบอร์วัน ณ สนามบินฝูงบิน 416 (สนามบินเก่า) จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2563
 
นายภัทรพงษ์ ยาแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นางสาวเสาวลักษณ์ ขัดทรายขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาววรรณศิริ เรือนคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
นางสาวนภนันท์ นำแปง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
นางสาววรรณิษา วงศาสนธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/6
เด็กหญิงฟาริดา อุตะมะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กหญิงธันยพร ทาโน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/9
เด็กชายธนดล เชียงแรง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กหญิงเฌณิศา ศรีสวัสดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงณัฐชา สาริวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงกชกร คำลือ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงจุฑามณี หินคง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กหญิงวณิชยา ดวงดี
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงอัจฉริยพร อินปั๋น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1
เด็กชายณัฐพล ไชยยาเทพ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
เด็กชายภาณุวิชญ์ อินต๊ะใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/3
เด็กชายนฤเบศ สิงหราช
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เด็กชายอดิศักดิ์ เตรียมคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
นายสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 01-02-2020 16:20:14