ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
 
นายภูมินทร์ ชุ่มมงคล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายณัฐพนธ์ ยอดถี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายสุธิรัตน์ นันธิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายเกียรติศักดิ์ ลือชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายกิตติศักดิ์ บัวละวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายณัฐประพนต์ อินต๊ะวิกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายวิทยากร เขียวใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:35:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 60 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 60 ชั่วโมง
 
นางสาววริศรา อิสระ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นางสาวรัตนา บุญทาคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณัฐพนธ์ ยอดถี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นางสาวสิรีธร จันทร์จม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นางสาวจิรัชญา เกื้อกุลสวัสดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณัฐประพนต์ อินต๊ะวิกุล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายสุธิรัตน์ นันธิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:31:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 50 ชั่วโมง
 
นางสาวสิรีธร จันทร์จม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายวิทยากร เขียวใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:31:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 40 ชั่วโมง
 
นางสาวกฤติกา บุญเมือง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายณัฐพนธ์ ยอดถี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นางสาวสิรีธร จันทร์จม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นางสาวครองขวัญ มูลอ้าย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายสุธิรัตน์ นันธิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:30:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บเงินได้ จำนวน 50 บาท ที่ลานจอดรถ วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 15.24 น.
 
เด็กชายธนาธร มุ่งงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-03-2020 15:33:03  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ได้ แล้วส่งคืนตามหาเจ้าของ
 
นางสาวรตนวรรณ ทองสุข
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
นางสาวรตนวรรณ ทองสุข
มัธยมศึกษาปีที่ 4/5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 03-03-2020 09:34:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เจอเงินหาย 20 บาท ที่ ลานพระ วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 16.45 น.
 
เด็กหญิงทับทิม อาโอโนะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
เด็กหญิงวิชญาดา ทะรินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-03-2020 16:57:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 
เด็กหญิงวันวิสา ปันต่า
มัธยมศึกษาปีที่ 2/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-03-2020 15:34:30  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ช่วยครุประจำชั้นทำงานเป็นเวลา 50 ชั่วโมง
 
เด็กชายดรัณภพ นำทุน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กชายวทัญญู ยะคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กชายกตัญญู นันตรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 02-03-2020 13:26:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
 
เด็กชายคุณากร เรืองชาญ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2020 11:20:03