ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้รับรางวัลเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมจีเอสพี ระดับชั้นม.ปลาย วันที่ 5 กันยายนพุทธศักราช 2561 ณโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์และโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:39:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ตัวแทนถือพานไหว้ครูในพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 มิถุนายนพุทธศักราช 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:38:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้ผ่านการอบรมโครงการยุวชน สู่คนอาสานะอุทยานเฉลิมพระเกียรติวัดใหม่ศรีร่มเย็นตำบลห้วยซ้ออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายในวันที่ 11-13มกราคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:38:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครูในพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคมประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายนพุทธศักราช 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:38:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 60 คะแนน
         เป็นกรรมการสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:37:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.84
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:37:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ชนะเลิศวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน 15 ปีชายการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนมัธยมตอนปลายสหวิทยาเขตอิงโขงจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ขุนตาลเกมส์
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:36:40  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการส่งส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ทองใต้ฐาน ท.ว.
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:36:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ผ่านการอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติงานแพทย์ขั้นพื้นฐานสำหรับอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม2561 ณห้องประชุมกาสะลองคำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:35:33  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ชนะเลิศวอลเลย์บอลอายุไม่เกิน 15 ปีชายการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสหวิทยาเขตอิงโขงจังหวัดเชียงรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ขุนตาลเกมส์
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:35:02