ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมการแข่งขันขวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ science of the world เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคมพุทธศักราช 2559 ให้วันที่ 25 สิงหาคมพุทธศักราช 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:42:26  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 19 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:42:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลชายระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งที่ 47 ประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26 ถึง 28 เดือนกันยายนพุทธศักราช 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:42:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพรณรงค์ในหัวข้อ 30 ในวัยรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อส่งเสริมความมั่นคงของมนุษย์กิจกรรมสร้างเสริมความตระหนักรู้และรณรงค์ป้องกันปัญหา 30 ในวัยรุ่นประจำปีงบประมาณ 2560 ให้วันที่ 20 มกราคมพุทธศักราช 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:41:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมค่ายอัจฉริยะภาษาไทยประจำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคมพุทธศักราช 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:41:06  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมรีไซเคิลจากวัสดุเหลือใช้โครงการค่ายอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมวันที่ 17 ธันวาคม 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:40:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ภาคเรียนที่2พี่การศึกษา 2559 ผลการเรียนเฉลี่ย 3.76
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:40:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลประเพณีรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชายประจำปีการศึกษา 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:40:18  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้ผ่านการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาตั้งแต่วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:40:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงินรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานทางคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมจีเอสพีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงรายครั้งที่ 60 เจ็ดปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 พฤศจิกายนพุทธศักราช 2560 นะโรงเรียนแม่ลาววิทยาคมโรงเรียนผ่านพิทยาคมและโรงเรียนผ่านพิเศษวิทยาคม
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 16:39:56