ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรม แกนนำ อย น้อย ปี 2560
 
นางสาวภัสชลิตา สายบัว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:27:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
 
นายจักรกฤษณ์ จักขุ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวกรวิภา อินทรีย์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายวิธิชัย เกวียนเพียร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:25:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 15 ชั่วโมง
 
นางสาวอรยา สีสุกกะ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เด็กชายป้องกัน เขื่อนแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:57:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งมรา 69 ปี 2562 จังหวัดสุโขทัย
 
เด็กหญิงศิริยาภรณ์ แพงโสดา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:52:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 30 ชั่วโมง
 
นางสาวธัญชนก ตาสอน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เด็กหญิงเฌณิศา ศรีสวัสดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:50:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
 
นางสาวครองขวัญ มูลอ้าย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:45:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย ระดับ ม.ปลาย เนื่องในวัน รพี ปี 2562 ม.แม่ฟ้าหลวง
 
นางสาวชุติณัชชา อัครกุลวรญา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:43:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลในโรงพยาบาลเทิง ระหว่างวันที่ 24 เมษายน ถึง 9 พฤษภาคม 2561 รวม 10 วัน
 
นางสาวธิดาภรณ์ ตัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายณัฐวุฒิ บุญมา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:41:27  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีผลการเรียนยอดเยี่ยม วิชา ค 33101 คณิตาสตร์พื้นฐาน ระดับชั้น ม.6 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
 
นางสาวนิรัชพร ปอใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:39:35  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นผู้มีคะแนนสูงสุดมนรายวิชา ว33221 เคมีเพิ่มเติม 4 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2562
 
นางสาวนิรัชพร ปอใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 09:38:31