ToPage:54
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วม โครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:28:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมโครงการอบรมเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ค่ายพุทธธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ วันที่ 4-6 มีนาคม 2560
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:25:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ช่วยครูทำความสะอาดสนาม
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:21:51  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอล เยาวชน จังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียน อบจ
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:20:59  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2560 ณ แม่จันวิทยาคม
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:19:02  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         รองชนะเลินอันดับ 1 บาสเก็ตบอล การแข่งขัน กีฬานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่มย่อยที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:16:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เจอเงินหาย 100 บ. ที่ทางเดินหน้าโรงเรียน วันที่ 11 มิถุนายน 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:10:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เป็นตัวแทนนักเรียน ถือพานหนังสือและพานเครื่องเจิม ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:49:58  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงนิทรรศการสะเต็มศึกษาและอาเซียนศึกษา ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 กันยายน 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:40:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 14 มิถุนายน 2561
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 08:38:26