ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:22:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:20:06  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:19:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:19:03  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:17:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:20:37  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง วันที่ 30 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:20:03  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้ผ่านการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อการปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2/59 วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:17:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6 สิงหาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:15:06  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าค่ายพุทธธรรม โครงการอบรมเสริมคุณธรรม-จริยธรรม วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:13:07