ToPage:123
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เดินขบวนกีฬากลุ่มนักเรียน ม.ปลายจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม
 
นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวเวธกา ธนะวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวณัฐพร เกษรจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวปานวาด ชมบุตรศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวศศิกานต์ วงค์ใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพรรษา คุสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจรณินทร์ ลือเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวชุติกาญจน์ ต่ายขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจันทรพิสิทธิ์ พิศเพ็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 09:48:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เดินขบวนกีฬากลุ่มนักเรียน ม.ปลายจังหวัดเชียงราย ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวเวธกา ธนะวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวณัฐพร เกษรจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวปานวาด ชมบุตรศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวศศิกานต์ วงค์ใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพรรษา คุสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจรณินทร์ ลือเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวชุติกาญจน์ ต่ายขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจันทรพิสิทธิ์ พิศเพ็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 09:46:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เดินขบวนกีฬากลุ่มนักเรียน ม.ปลาย ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม
 
นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวเวธกา ธนะวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวณัฐพร เกษรจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวปานวาด ชมบุตรศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวศศิกานต์ วงค์ใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพรรษา คุสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจรณินทร์ ลือเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวชุติกาญจน์ ต่ายขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจันทรพิสิทธิ์ พิศเพ็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 09:44:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69
 
นายอลงกรณ์ บุตรงาม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นายปภากานต์ ไม้ฉำฉา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวคีตภัทร เงินพิบูล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวนพรัตน์ แซ่จัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เด็กชายกิตติธร ทะมา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/8
นางสาวชัชชญานุช เหล็กแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวสุปริญญา สีเทียวไทย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวเพียงฟ้า ไกลถิ่น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวบุตรสตรี เขื่อนเชียงสา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวศิริขวัญ ใจวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวพีรชญา ศิริธีระดา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางสาวอภิสรา เชิงดอย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางสาวเอริกา นรรัตน์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางสาวกันย์สินี อิ่นคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางสาวปวีณ์นุช อุดเขียว
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
0
นางสาวบุญทริการ์ กันแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นายศุภกร ปิ่นใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นายธนบดี อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นายพงศพัศ บังเกิด
มัธยมศึกษาปีที่ 4/4
นางสาวรัศมิ์กร จงสุวรรณไพศาล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวนาวา บูรณพันธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวสุทัตตา รักไม้
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวกนกประภา กาวิโล
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวจรัสระวี นนท์น้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวนภัสสร เตชะอ้าย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวอรวรรณ มาชาวนา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวพอลิน เชียงลม
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวลักษิกา ช่างฆ้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นางสาวณัฐริกา ปินตา
มัธยมศึกษาปีที่ 4/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 09:21:12  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บขวดน้ำบริเวณรอบสนามกีฬา วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 
เด็กชายณวัฒน์ อัสถิ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
เด็กชายธีรภัทร คำปีน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/7
นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 12-02-2020 13:01:29  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้จำนวน 20 บาท ที่ข้างสนามบาส วันที่ 6 ก.พ. 2563
 
เด็กชายกีรติ แก้วจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เด็กชายพรหมกิตติ กรงจักร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 17:08:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เจอเงินหาย จำนวน 70 บาท ที่ หน้าป้ายโรงเรียนฝั่งตะวันออก วันที่ 11 ก.พ. 2563 เวลา 16.17 น.
 
เด็กชายพัทธนันท์ ทำทาน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กชายศักดิ์ศรี อำไธสง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
เด็กชายคชภัค เสนาน้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/10
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 16:28:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับ ม.1-3 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปี 2562
 
เด็กหญิงกุลปริยา สงบ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 14:05:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ในการประกวดโครงงานระดับ ม.ต้น สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 กระทรวงการอุดมศึกษา
 
เด็กหญิงปราณี คิดดี
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 14:03:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 40 ชั่วโมง
 
นางสาววนิดา อิ่นแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 11-02-2020 13:15:14