ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ชนะเลิศอันดับที่ 1 ไการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมปลาย วันที่ 21 สิงหาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:45:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับมัธยมปลาย วันที่ 22-25 สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:44:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ เข้าค่ายธรรมะ วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2557
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:42:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันประดิษฐ์โมเดลเซลล์ วันที่ 21 สิงหาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:40:12  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ วันที่ 14-16 ธันวาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:38:43  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง กิจกรมการแข่งขันตัดต่อภาพยนต์ วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:37:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง กิจกรมการประกวด หนังสั้น รอบรั้วอาเซียน วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:36:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 9 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:26:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 16 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:24:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 15:23:20