ToPage:54
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 35 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 35 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 11:05:33  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย ต้านภัยยาเสพติด 2556
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 10:59:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         ปฏิบัติหน้าที่กรรมการคณะสีนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 10:08:08  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรม โครงการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย กิจกรรมเสริใสร้างความเป็นพลเมืองตามวิถีประชาธิปไตยและค่านิยมหลักของคนไทย วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 10:06:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 50 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 10:03:43  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 60 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 60 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:59:12  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 30 ชั่วโมง
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:55:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         นักเรียนนาฏศิลป์ ฝึกซ้อมการแสดงเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:45:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เป็นนักศึกษาวิชาทหาร ปฏิบัติหน้าที่จราจร ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียน ที่ 1/2561วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:34:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รางวัลรองชนะเลิศอนดับ 1 ในการแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน ระดับ ม.ปลาย ในงานเวที วิถีไทย ก้าวไกลสู่ไทยแลนด์ 4.0 ประจำปี 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-09-2018 09:31:04