ToPage:123
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขัน สร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68
 
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:00:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขัน สร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69
 
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 13:59:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         สอบไล่ได้ ธรรมศึกษาชั้นตรี พุทธศักราช 2560
 
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 13:58:27  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน สร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดสุโขทัย
 
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 13:55:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เจอเงินหาย 20 บาท ที่ลานโพธิ์ วันที่ 13 ก.พ.2563 เวลา 10.30 น.
 
เด็กชายพรหมกิตติ กรงจักร์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
เด็กชายกีรติ แก้วจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 10:44:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 10 ก.พ. 2563 และทำกิจกรรมพิเศษ
 
เด็กหญิงวชิโรทัย ไชยถา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กหญิงกรกมล วงค์เรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เด็กหญิงนริชา ผัดเหวิ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กหญิงต้องฤทัย เทพปวน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงปวริศา เทศสิงห์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย กันทะ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธนะน้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงปภาดา สุบิน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 10:41:36  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 10 ก.พ. 2563 เป็นเวลา ครึ่งวัน
 
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีอำคา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 10:40:44  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ ที่ 10 ก.พ. 2563
 
นายชัชชล เอี่ยวเฮ็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นางสาววรัญญา บำรุงนา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นางสาวกฤตยากร สมปานวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เด็กชายมนัสนันท์ สุขสำราญ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กชายเจษฎา พวงขจร
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายวรเมธ ข้าวก่ำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายณัฐวัฒน์ ไชยมาส
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นายวันมีชัย ปะสาวะโท
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เด็กหญิงวันวิสา เมืองอำพร
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
นายธีรภัทร ชาติงูเหลือม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายกษิดิศ ไชยบุญเรือง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เด็กหญิงมนัสนันท์ ซาวคำเขต
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
นางสาวกานต์ธิดา กลาสี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นางสาวอมรรัตน์ กองอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายธนะภัทร์ ไชยเนตร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นางสาวรุจิลดา ไกลถิ่น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เด็กชายศุภธร จิตมะโนวรรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กชายพงศธร อินมูล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กชายนพรุจ โคตรสมบัติ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายขจร แก้วกอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายมนุเชษฐ์ เสียงหวาน
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กหญิงจิรนันท์ สุวรรณ์ทัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงชยาภรณ์ อิ่นคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กหญิงกมลชนก ผางคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กหญิงอนัญญา ธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กหญิงกชกร คำลือ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เด็กหญิงกระหรัต คำปุด
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กชายเอกกวี กันวุฒิ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายจารุวัฒน์ แก้วมาลัย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
นายณัชนนท์ วะลัยสุข
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เด็กชายณัฐภูมิ อุบล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายสืบพงษ์ ศรีอำคา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กหญิงฑิตยา ภูพานเพลิง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
นางสาวเอมพิกา อุตุภรณ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวทัศนีย์ อินต๊ะไชย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นางสาวณัฏฐณิชา แซ่ซิ้ม
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นางสาวจิราวรรณ ทะการ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นางสาวณัฐวดี ศรีอำคา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นางสาวปิยนุช จันทรัง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
เด็กชายณภัทร ภูบรรทัต
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
นายพิสิษฐ์ พรมคำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวจิณณพัต รักพ่อ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นางสาวศิริลักษณ์ หลักคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นายพงศธร วรสาร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังคำ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
เด็กหญิงอาทิตยา อินวงศ์หงาว
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กหญิงโชติกา กองอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กหญิงทักษพร เพชรตะกั่ว
มัธยมศึกษาปีที่ 2/6
นายสุริยา ขันทะพล
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เด็กชายนิติศาสตร์ กุลนาแปง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายกฤตเมธ จำศักดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 4/7
เด็กหญิงอริสรา แสนใจนา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
นางสาวบุณยาพร สุปัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นายกีรพัฒน์ จอมมงคล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นางสาวศศิกานต์ ราญรอน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายวิทยา อมรสิทธิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/8
เด็กหญิงรุ่งนภา สิ่งของ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นางสาวเกษฎาพร เนตรเมืองมา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นายณธรภพ คิดดี
มัธยมศึกษาปีที่ 6/5
นายธนกฤต รู้ทำนอง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นายณฐพฤทธิ์ ชาตนฤมิต
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายพีรยศ ศรีโท
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นางสาวกรณิการ์ เจ้าส่ง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นายนัฐพล รู้ทำนอง
มัธยมศึกษาปีที่ 6/4
นางสาวศุภรัตน์ โพธิชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
เด็กชายพีระพัฒน์ รู้กอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายภูริพัฒน์ ราชคม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธิสาร
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายศุภกร แปงด้วง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายก้องยศ กมลภพ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กชายอิทธิกร ภูนามูล
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ้งสว่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กชายธนากร ธุระธรรม
มัธยมศึกษาปีที่ 3/7
นายกษิรินทร์ ปันต่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายจรณชัย สังขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นางสาวประภาพร สิงห์ธิสาร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/6
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 10:04:26  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
 
นางสาวสรัลรัตน์ ใจยศ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 10:00:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ผ่านการอบรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย
 
นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวเวธกา ธนะวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวณัฐพร เกษรจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวปานวาด ชมบุตรศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวศศิกานต์ วงค์ใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพรรษา คุสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจรณินทร์ ลือเลิศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวชุติกาญจน์ ต่ายขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายจันทรพิสิทธิ์ พิศเพ็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 09:50:37