ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสร้าง "ำิยฟเำ ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปี 2562
 
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 11:26:37  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ปี 2560
 
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 11:24:55  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมดีเด่น ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561
 
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 11:24:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีผลการเรียนเฉลี่ยรวมดีเด่น ระดับ ม.2 ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561
 
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 11:23:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 45 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 45 ชั่วโมง
 
นางสาวกนกวรรณ วังตา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายวิธิชัย เกวียนเพียร
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายฐิตากรณ์ อินถา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:57:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการและผ่านการประเมิน โครงการมหิงสาสายสืบ ปี 2561 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวภัทราภรณ์ สุ่มสุวรรณ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายจิรวรรธ เมืองอินทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:52:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ผ่านการฝึกอบรม โครงการติวฟิต พิชิตรอบพอร์ต วันที่ 5-30 ตุลาคม 2562
 
นายภาคภูมิ แก้วเทพ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:46:26  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ระดับ ม.4-6 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปี 2562
 
นายภาคภูมิ แก้วเทพ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:43:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลในโรงพยาบาลขุนตาล ระหว่างวันที่ 12-233 มีนาคม 2561 รวม 10 วัน
 
นางสาวสุพิชญา สาลานันท์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:41:38  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการแพทย์และการพยาบาลในโรงพยาบาลเทิง ระหว่างวันที่ 2-13 ตุลาคม 2560 รวม 12 วัน
 
นางสาวนพมาศ ยอดวงค์
มัธยมศึกษาปีที่ 6/9
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 10:29:45