ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 การประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 20:06:52  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้เข้าร่วมการเเข่งขันประกวดวาดภาพรณรงค์ในหัวข้อ สามเสพในวัยรุ่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 20:05:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 60 คะแนน
         เป็นกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 20:04:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรม การประกวด นาฏศิลป์ล้านนาสร้างสรรค์ ทูบียัมเบอร์วัน
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 20:03:00  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 19:57:55  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเด่น ประการที่ 7 รักความเป็นไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 19:56:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         เข้าร่วมเเข่งขันนาฏศิลไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเเสน
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 19:54:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         เข้าร่วมเเข่งขันนาฏศิลไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกำเเพงเเสน
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 19:53:35  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-02-2019 08:27:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เดินขบวนกีฬาแห่งชาติ เจียงฮายเกมส์ ครั้งที่ ๔๖
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-02-2019 17:04:03