ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เจอเงินหายจำนวน 50 บาท ที่ป้ายหน้า รร วันที่ 13 มี.ค 63
 
นางสาวนิชา ยศใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
นางสาวอารียา คำชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
นางสาวสุชัญญา วิชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/10
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 08:22:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 80 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 80 ชั่วโมง
 
นายจิรพณฑ์ สัตนาโค
มัธยมศึกษาปีที่ 6/10
นายชินวัตร จันแปงเงิน
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2020 16:48:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน 5 ชั่วโมง
 
นายพีรพัฒน์ เดชสม
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
นายกิตตินันท์ ชาติคง
มัธยมศึกษาปีที่ 5/5
เด็กชายติรายุทธ ก๋าใจ
มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2020 15:01:07  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 25 ชั่วโมง
 
เด็กชายป้องกัน เขื่อนแก้ว
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายนักรบ ไชยชมภู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2020 11:21:41  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ร่วมกิจกรรมออกร้าน ส่งเสริมอาชีพอิสระ ปี 2560
 
นายนักรบ ไชยชมภู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2020 10:53:38  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เหรียญทอง การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-6 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67 ปี 2560
 
นายนักรบ ไชยชมภู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2020 10:52:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เจอเงินหาย จำนวน 20 บาท ที่ หน้าโรงเรียน วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 7.20 น.
 
เด็กหญิงอรดี ธิเขียว
มัธยมศึกษาปีที่ 2/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 10-03-2020 07:53:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เจอเงินหาย จำนวน 50 บาท ที่ กลางสนาม วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 7.40 น.
 
เด็กชายวงศกร พงษ์กองดี
มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เด็กชายณัฐวัฒน์ เทศสิงห์
มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 10-03-2020 07:52:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปี 2562 จังหวัดสุโขทัย
 
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 11:29:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ระดับ ม.1-3 งานศิลปหัถกรรมนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปี 2561
 
เด็กหญิงเดือนกันยา อุทธิยา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 09-03-2020 11:28:06