ToPage:123
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง การประกวดสวดมนต์แปลภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
 
เด็กหญิงสิรฏา ชิตนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:00:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการเข้าค่ายนักดาราศาสตร์รุ่นเยาว์ (กิจกรรมดูดาว) วันที่ 4-5 มกราคม 2563
 
เด็กหญิงสิรฏา ชิตนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:58:00  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับคัดเลือกเป็น ยุวกาชาดดีเด่น ประจำปี 2563 ประเภท สมาชิกยุวกาชาด ระดับ 3 ยุวกาชาดจังหวัดเชียงราย
 
เด็กหญิงสิรฏา ชิตนอก
มัธยมศึกษาปีที่ 3/11
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:56:05  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ไม้ยาคัพ
 
นายประเดิมชัย อินปั๋น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:48:24  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลต่อต้านยาเสพติด ณ สนามโรงเรียนบ้านจำไฮ
 
นายประเดิมชัย อินปั๋น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:47:29  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 66 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 66 ชั่วโมง
 
นายประเดิมชัย อินปั๋น
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:43:00  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 80 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 80 ชั่วโมง
 
นายพีรพัฒน์ การดี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวชุติกาญจน์ ต่ายขาว
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:31:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 
เด็กชายจิรเมธ แซ่เต็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:25:51  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เป็นตัวแทนคณะสีฟ้า ทำหน้าที่เชียร์หลีดเดอร์ ในกิจกรรม เมืองเทิงมินิมาราธอน 2018 วันที่ 8 ธันวาคม 2562
 
นางสาวนุชนาฏ ขรรค์ชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวเวธกา ธนะวงศ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวณัฐพร เกษรจำปา
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวศศิกานต์ วงค์ใหญ่
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวปานวาด ชมบุตรศรี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
นางสาวพรรษา คุสินธ์
มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เด็กหญิงสุชาดา ศรีสว่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงปาริฉัตร แจ้งสว่าง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ ธนะน้อย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
เด็กหญิงรุ่งนภา สิ่งของ
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กหญิงณัฐณิชา กาวิจันทร์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/6
นายสุวิจักขณ์ วัฒนาผาติ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
นายกฤษณะ คำวัง
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
นายสุรษิณ อินปั๋น
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
นางสาวหฤทัย ธิโนชัย
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
นางสาวพัฒน์นรี ศรีจะตะ
มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
นางสาวบุษญามาศ ดอนเทศ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวสุวรรณภา จันปุก
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวรินนภา วงษ์ประยูร
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นายตันติกร สิ่งของ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวอภิญญา ชัยสาลี
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวสุรุจิรา มาฟู
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นางสาวกัญญาศิริ สุขสำราญ
มัธยมศึกษาปีที่ 5/4
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:20:35  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วม English Camp 2018
 
เด็กหญิงพิญาดา คำพลอย
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 14:01:44