ToPage:78
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         ขุดลอกระบายน้ำรอบโรงจอดรถจักรยานยนต์ วันที่ 10 มกราคม 2562
 นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 31-05-2019 18:55:59  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เดินขบวนกีฬาจังหวัด ณ โรงเรียนปล้องวิทยาคม วันที่ 7 มกราคม 2562
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 31-05-2019 11:19:54  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บเงินได้ที่หน้าโรงเรียน จำนวน 50 บาท
 นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 30-05-2019 15:53:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ เพื่อตัวเรา คนที่เรารัก และ เพื่อนร่วมทาง วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-05-2019 12:44:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ ในชุมชน เป็นเวลา 50 ชั่วโมง
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-05-2019 07:49:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เก็บแว่นสายตาพร้อมกล่องได้ 1 อัน
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29-05-2019 01:21:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะหน้าโรงเรียน หลังมาตราการขอความร่วมมือนักเรียนงดใช้แก้วพลาสติก วันที่ 24 พ.ค. 2562
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29-05-2019 01:06:21  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 80 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียนตรวจบันทึกการเรียนการสอนในช่วงเย็น ตลอดภาคเรียนที่ 2 / 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29-05-2019 01:01:49  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมอบรมโครงการบูรณาการสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย วันที่ 25 ก.พ. 2562
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29-05-2019 00:39:28  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ได้รับรางวัล ชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขัน นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ระดับ ม.1 - ม.3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29-05-2019 00:36:12