ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ทำความสะอาดห้องเก็บของ จัดห้องเก็บของ จัดเอกสารห้องกิจการนักเรียน วันที่ 30 มีนาคม 2560
 
วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 26-04-2017 20:53:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เก็บกระเป๋าได้
 
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 27-03-2017 12:29:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         เป็นนักกีฬาฟุตบอล ของโรงเรียน ร่วมแข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-03-2017 08:29:49  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
 
0
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 15:39:40  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 29 คะแนน
         จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เป็นเวลา 29 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 15:38:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 82 คะแนน
         จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เป็นเวลา 82 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 15:19:53  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 15:09:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เป็นเวลา 20 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 15:08:51  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 65 คะแนน
         จิตสาธารณะ บำเพ็ญประโยชน์ เป็นเวลา 65 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 15:08:07  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยงานฝ่ายกิจการนักเรียน 5 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 28-02-2017 14:53:42