ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 10 มิถุนายน 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:43:45  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:41:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เข้าร่วมโครงการทดสอบแข่งขันวัดอัจฉริยภาพทางวิชาการ วิชา ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:38:35  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         The Participation in all activities. At Baptist Conference Center Pattaya, Chonburi 1-5 October, 2016
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:35:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         For successful participation of the MEP Camp and Field Trip 2017 on 2 October 2017
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:31:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ผ่านการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชา ตั้งแต่ 11-13 สิงหาคม 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:28:22  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ชนะเลิศการแข่งขัน เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ ระดับ ม.ปลาย การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 47 ปีการศึกษา 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 16:30:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ผ่านการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2/59 ณ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์ฯค่ายเม็งรายมหาราช วันที่ 24-27 พ.ย. 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 16:22:12  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ จิตสาธารณะ เป็นเวลา 25 ชั่วโมง
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:57:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระดับ ม.ปลาย เนื่องในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ สืบสานพระราชปณิธาน ปี 2560 สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-11-2017 15:53:52