ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         แข่งขันทักษะวิชาการและศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา "สุดยอดเด็กไทยมุ่งมั่น สร้างสรรค์แบบอย่างด้วยปัญญา" วันที่ 1 ตุลาคม 2555
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:13:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชาย ประจำปี 2560 วันที่ 29 มิถุนายน 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:09:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 34 "แม่ระมิงค์เกมส์" วันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:06:39  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมค่ายอัจฉริยภาษาไทย ประจำปี 2558 วันที่ 24-26 กรกฎาคม 2558
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:03:11  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมค่ายอัจฉริยภาษาไทย ประจำปี 2559 วันที่ 26-27 สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 16:02:30  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในกิจกรรม "วันรพี ประจำปี 2560" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 7 สิงหาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:57:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
          แข่งขันตอบปัญหากฎหมายในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในงานนิติวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:54:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 รองชิงชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 19 กันยายน 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:51:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         แข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี 2559 ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 22 สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:48:33  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในกิจกรรม "วันรพี ประจำปี 2559" วันที่ 4 สิงหาคม 2559
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 06-12-2017 15:46:27