ToPage:123
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 
เด็กชายจิรเมธ แซ่เต็ง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-02-2020 15:27:55  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
 
เด็กชายติณณภพ วงค์ลา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เด็กชายชนม์วิศิษฏ์ คำสนิท
มัธยมศึกษาปีที่ 3/12
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-02-2020 11:51:08  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 40 ชั่วโมง
 
เด็กชายเจตนิพัทธ์ เพ็ชรไพศักดิ์
มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-02-2020 11:13:46  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู ปี 2561
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:20:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ม.4-6 งานมหกรรมความสามรถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียนระดับชาติ ปี 2561
 
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:16:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 67
 
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:14:15  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเด่น ประการที่ 8 มีจิตสาธารณะ รดับชั้น ม.4 ปี 2560
 
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:13:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68
 
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:11:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ชั้น ม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67
 
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นางสาวสุภาวรัตน์ เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:09:40  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ช่วยกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 2562
 
นางสาวพิมพ์ประภา เป็กธนู
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-02-2020 15:05:36