ToPage:73
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ทำความสะอาดหน้าโรงเรียน
 


นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 12-03-2019 23:14:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         ช่วยงานจัดเอกสาร งานแนะแนว และทำความสะอาดห้องแนะแนว
 


นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 12-03-2019 23:12:51  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 5 ชั่วโมง
 นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 12-03-2019 23:10:51  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         ช่วยวาดรูปกระถางคบเพลิง กีฬาสี ปี 2561
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 23:09:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 10 ชั่วโมง
 

นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 12-03-2019 23:07:49  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ช่วยทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วของฝ่ายกิจการนักเรียน
 นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 12-03-2019 23:04:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เดินขบวนกีฬากลุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มย่อยที่ 4 ปี 2561
 นายสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 12-03-2019 22:53:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เดินขบวนเชียงรายเกมส์ 28 ตุลาคม 2561
 นายสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 12-03-2019 22:51:04  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เดินขบวนงานพ่อขุนเม็งราย ปี 2562
 


นายสุรชัย คำสุ  วันที่ประกาศ 12-03-2019 22:48:55  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 การเเข่งขันท่องอาขยาน สานสร้างปัญญา พัฒนาความคิด ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 12-03-2019 20:11:00