ToPage:132
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 80 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 80 ชั่วโมง
 
นายสุธิรัตน์ นันธิ
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 30-03-2020 10:48:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 50 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 50 ชั่วโมง
 
นายฐิตากรณ์ อินถา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายกษิรินทร์ ปันต่า
มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 18-03-2020 12:17:22  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ปรับพฤติกรรมนักเรียน ครั้งที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ ที่ 14 มี.ค. 2563
 
เด็กชายขจร แก้วกอง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายศุภกร แปงด้วง
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายพีรพัฒน์ บุญธิสาร
มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เด็กชายปฏิภาณ พิมโสดา
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
นายวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 14-03-2020 12:14:34  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 45 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 45 ชั่วโมง
 
นายเจษฎา จันทรา
มัธยมศึกษาปีที่ 6/7
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 14:29:22  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 69 ปี 2562
 
นายสพล ไมตรีนฤมล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 13:55:17  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         รองชนะเลิศ อันดับ 2 ระดับ ม.ปลาย อาชีวศึกษา กิจกรรมประกวดวาดภาพลายเส้น ครั้งที่ 2 ปี 2562
 
นายสพล ไมตรีนฤมล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 13:52:42  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 25 คะแนน
         เหรียญเงิน การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.4-6 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปี 2561
 
นายสพล ไมตรีนฤมล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 13:43:19  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับม.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 68 ปี 2561
 
นายสพล ไมตรีนฤมล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 13:41:13  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         ได้เข้าร่วมประกวดศิลปกรรม ปตท เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 19 ปี 2561
 
นายสพล ไมตรีนฤมล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 13:39:40  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดวาดภาพรณรงค์ สามเสพในวัยรุ่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลค ปี 2561
 
นายสพล ไมตรีนฤมล
มัธยมศึกษาปีที่ 6/8
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 13-03-2020 13:38:08