ToPage:43
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เก็บโทรศัพท์ j7 ได้ที่ห้อง 327
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 10-01-2018 07:44:14  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งชันทักษะ รายงานโครงการคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือคำอธิบาย ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:25:10  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งชันทักษะ รายงานโครงการคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:22:32  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         เป็นตัวแทนแข่งขันฟุตซอลรายการ อบจ คัพ เชียงราย ฟุตซอลคัพ 2559 วันที่ 30 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2559
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:20:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าแข่งขันกีฬารายงาน กีฬานักเรียนนักศึกษาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมภาค 2559 วันที่ 1-8 สิงหาคม 2559
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:17:20  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เป็นตัวแทนโรงเรียน เข้าร่วมแข่งชันทักษะ รายงานโครงการคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2560
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:13:25  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นรองประธานคณะสีม่วง วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:10:35  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         เป็นนักกีฬาของโรงเรียน แข่งกีฬาที่โรงเรียนขุนตาล
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:05:31  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2560
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:03:59  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนมีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 วันที่ 29 ตุลาคม 2560
 
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 22-12-2017 16:02:49