บอร์ดทองส่งเสริมคนดี

งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Page ติดตามข่าวสารรหัสกิจกรรม 2892

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ช่วยครูสุรชัย คำสุ จัดสวนไม้ประดับหน้าห้องสภานักเรียน อาคาร 3
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายธีศ์วิสุทธิ์ มุ่งเครือกลาง (ม.4/11)10
2นายนิติธร ผลมาก (ม.4/11)10
3นายสุกฤษณ์ หอมนาน (ม.4/8)10
4นายธีร์ธวัช หลวงคา (ม.4/7)10
5เด็กชายศิวัฒน์ ช่างเก็บ (ม.2/11)10
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 26/09/2565

รหัสกิจกรรม 2891

ช่วยครูยกเอกสารการติว ของนักเรียนชั้นม.6 ไปไว้บนหอประชุม
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายยศธนากร สีนวนลัง (ม.6/11)5
2นายสัตยาบัน ทาสุวรรณ์ (ม.6/11)5
3นายภูริภัทร วงศ์ไชย (ม.6/1)5
4นายปราบดา มาลัยเจริญ (ม.6/11)5
5นายธนดล ตนเตชะ (ม.6/10)5
6นายพัทธนันท์ ทำทาน (ม.6/11)5
7นายกรัณย์ธร รูปกลม (ม.6/11)5
8นายชิษณุพงศ์ การะเกตุ (ม.6/10)5
9นายอาทินันท์ แจ้งสว่าง (ม.6/11)5
10นายโสภณ วินทา (ม.6/10)5
11นายญาณวรุตม์ สุวรรณวงศ์ (ม.6/11)5
นายวริทธิ์นันท์ บรรณโก  วันที่ประกาศ 26/09/2565

รหัสกิจกรรม 2890

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 ร่วมกิจกรรมล้างกล่องนม เพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กหญิงศิรภัสสร มาจักร์ (ม.3/8)3
2เด็กชายนนทพัทธ์ ตะถา (ม.2/5)5
3เด็กหญิงจิรภิญญา ใจคำแปง (ม.2/5)5
4เด็กหญิงจิรัชญา ใจพลแสน (ม.2/5)5
5เด็กหญิงณัฐริณีย์ พลเจริญชัย (ม.2/5)5
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 26/09/2565

รหัสกิจกรรม 2889

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2565 ร่วมกิจกรรมล้างกล่องนม เพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายพัชรพล นำแปง (ม.6/9)5
2นายกิติวรา ใจหาญ (ม.6/9)20
3นายวุฒิวงศ์ วงศ์วุฒิ (ม.6/1)10
4นายนัฐชัย บัวละวงค์ (ม.6/6)20
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 24/09/2565

รหัสกิจกรรม 2888

วันที่ 22 และ 23 กันยายน 2565 ช่วยครูสุกัญญา ทำสนามแข่งขันกีฬาสี
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวชลลดา อันประเสริฐ (ม.6/6)20
2นางสาวต้องฤทัย เทพปวน (ม.6/6)20
3นางสาวสุชาดา ศรีสว่าง (ม.6/6)20
4นายธนากร ธุระธรรม (ม.6/6)20
5นายยงยุทธ แซ่หวัง (ม.6/6)20
6นายเอกกวี กันวุฒิ (ม.6/6)10
7นางสาวศริษา ไข่แก้ว (ม.6/6)20
8นางสาวกมลชนก ผางคำ (ม.6/6)20
9นางสาวกัญญาณัฐ จันทร์ฟ้าเลื่อม (ม.6/6)20
10นางสาวณัฐสุดา คิดดี (ม.6/6)20
11นายธัชนันท์ ศรีอำคา (ม.6/6)20
12นางสาวอมลวรรณ ชาติเวียง (ม.6/6)20
13นายปฏิภาณ เขียวรัมย์ (ม.6/6)20
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23/09/2565

รหัสกิจกรรม 2887

จิตอาสา ช่วยงานศพในหมู่บ้าน เป็นจำนวน 3 วัน รับรองโดย นายสุระศักดิ์ ศรีษะธร ผู้ใหญ่บ้าน 089-2666826
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวกมลชนก ผางคำ (ม.6/6)15
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23/09/2565

รหัสกิจกรรม 2886

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ช่วยงานแม่บ้านทำสะอาดห้องน้ำชาย
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายเปรมินทร์ นาระต๊ะ (ม.5/6)5
นายโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 23/09/2565

รหัสกิจกรรม 2885

วันที่ 22 กันยายน 2565 เจอหูฟังหายที่ใต้สะพานลอยหน้าโรงเรียน
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายยิ่งคุณ บุญมา (ม.3/11)5
ครูวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 22/09/2565

รหัสกิจกรรม 2884

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ช่วยปรับพื้นถนนประตูทางเข้าทิศตะวันตก โดยการถมดินที่เป็นหลุม
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กชายสรยุทธ ใจโน (ม.3/5)15
2เด็กชายธนพลธ์ บุญแจ้ง (ม.3/6)15
3เด็กชายพัทธดนย์ ฟองจินา (ม.3/8)15
4เด็กชายวิชเญศ หินกลม (ม.3/8)15
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 22/09/2565

รหัสกิจกรรม 2883

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ร่วมกิจกรรมล้างกล่องนม เพื่อเข้าร่วมโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวเปรมสิณี เตชะวงศ์พาณิชย์ (ม.5/6)2
2เด็กชายแทนคุณ ทิพย์อินทร์ (ม.3/7)5
3เด็กชายรัฐศาสตร์ กล้ากสิกิจ (ม.3/7)5
4นางสาวธัญกมล บุญทัน (ม.5/6)6
5นางสาวสุพัดตรา เขียวตื้้ออินทร์ (ม.5/6)1
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 22/09/2565