บอร์ดทองส่งเสริมคนดี

งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Page ติดตามข่าวสารรหัสกิจกรรม 2422

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ช่วยงานแจกเสื้อผ้า ชุดพละชุดสี
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายชญานนท์ ใจผ่อง (ม.5/4)5
2นายกีรติกร เทพผง (ม.5/4)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24/06/2565

รหัสกิจกรรม 2421

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นักเรียนช่วยทำความสะอาดบริเวณหน้าโรงเรียน ศาลพระภูมิ
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กชายกิตติธัช แตงอ่อน (ม.1/8)5
2เด็กชายชัยวุฒิ โพธิ์ศรี (ม.1/8)5
3เด็กชายญาณวุฒิ ประสพสงค์ (ม.1/8)5
4เด็กชายนครินทร์ เนตรเมืองมา (ม.1/8)5
5เด็กชายพัสกร ชินายศ (ม.1/8)5
6เด็กชายพีรวัส วงศ์วุฒิ (ม.1/8)5
7เด็กชายภานุวัฒน์ จิตสงคราม (ม.1/8)5
8เด็กชายรัชพงศ์ มาดี (ม.1/8)5
9เด็กชายลภัสกร แก้วข้าว (ม.1/8)5
10เด็กชายวธัญญา คุณประสาท (ม.1/8)5
11เด็กชายอนุวัต ปันจุติ (ม.1/8)5
ครูวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 20/06/2565

รหัสกิจกรรม 2420

เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ระดับ โรงเรียน จังหวัด และระดับชาติ
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายวุฒิชัย อินฟู (ม.6/10)110
110  วันที่ประกาศ 17/06/2565

รหัสกิจกรรม 2419

เก็บเงิน และของหายได้ ระหว่างวันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 แล้วส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวจีรวรรณ ยศประเสริฐ (ม.6/2)5
2นายคชภัค เสนาน้อย (ม.6/3)5
3นางสาวจิณณพัต จัดติ (ม.6/1)5
4นางสาวอรปรียา วงค์เมือง (ม.6/1)5
5นางสาวกัญญาพัชร พิชัย (ม.6/2)5
6นางสาวแพรพิไล ใจใหญ่ (ม.6/2)5
7นางสาวรินรณี ปงอ้อคำ (ม.6/2)5
8นางสาวรัตติกาล เมืองศรี (ม.6/4)5
9นางสาวจิรัชญา ปงใจ (ม.6/4)15
10นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ (ม.5/11)10
11นายนวพล กิ่งเเก้ว (ม.5/3)10
12นางสาวจิรัชยา สิ่งของ (ม.5/6)5
13นางสาวนิชนันท์ บุญธรรม (ม.5/6)5
14นางสาวภานุมาศ เลิศชมภู (ม.5/11)5
15นางสาววิชญาดา ไชยเนตร (ม.5/6)5
16นางสาวปานดาว เสทสิงห์ (ม.5/3)5
17นายพีรวิชญ์ อินทร์ใจ (ม.5/3)10
18นางสาวนฤตปรียา วงศ์ใหญ่ (ม.5/2)5
19นางสาวปาณิสรา ปัญจะรักษ์ (ม.5/5)5
20นายภูริภัทร ปันคำ (ม.5/5)5
21นางสาวมัณทนา คล้ายเดช (ม.5/3)5
22นายธนาธร มุ่งงาม (ม.5/5)5
23นายนันทิพัฒน์ เทพลือ (ม.4/1)5
24นายศิวกร คุณควน (ม.4/11)10
25นายพรหมกิตติ กรงจักร์ (ม.4/11)5
26นายปณต วงศ์ใหญ่ (ม.4/8)5
27นายปารเมศ จินณรักษ์ (ม.4/8)5
28นายธิติศักดิ์ แซ่ตั้ง (ม.4/8)5
29นางสาวกันต์กมล ธนะวงศ์ (ม.4/8)10
30นายพรประวิชญ์ ปัญญา (ม.4/5)5
31นางสาวจิณัฐตา จุ่มใจ (ม.4/7)5
32นางสาวลลิตา สอนแก้ว (ม.4/2)5
33นายอัครพล พิยะใจ (ม.4/3)5
34นางสาวลลิตา แซงสว่าง (ม.4/8)10
35เด็กชายปรเมศวร์ ยอดปา (ม.3/10)5
36เด็กชายศุภกร อุดทา (ม.3/10)5
37เด็กหญิงธัญรดา รู้ทำนอง (ม.3/10)5
38นายศรยุทธ อุดใจ (ม.6/9)5
39นางสาวสุวนันท์ จันทาพูน (ม.6/10)5
40เด็กหญิงนิรมล เขียวชม (ม.3/2)5
41เด็กหญิงพรรณยชนก เต่านารี (ม.3/3)5
42เด็กหญิงพัชรพร ชัยศรี (ม.3/3)10
43เด็กหญิงพิมพ์ชนก ชุ่มนวน (ม.3/5)5
44เด็กชายธนาวุฒิ ศรีเสมอ (ม.3/7)5
45นางสาวจุฬาวรรณ กองแก้ว (ม.6/2)5
46นางสาวเกศรินทร์ ปิจมิตร (ม.6/4)15
47นางสาวนันธิการณ์ ทะนะปราบ (ม.6/4)20
48นางสาววรนุช เพ็ชร์สวัสดิ์ (ม.6/4)5
49นางสาวอินทิรา บัวจ้อย (ม.6/4)5
50เด็กหญิงศรัญญา ขันแก้ว (ม.3/7)5
51เด็กชายสรชต อุดมทอสกุล (ม.2/9)5
52เด็กชายอจลวิชญ์ แสงคำมา (ม.2/9)5
53เด็กชายศุภสัณห์ ทาแกง (ม.2/12)5
54เด็กหญิงธารารัตน์ ทาน๊ะ (ม.2/12)5
55นางสาวอรกัญญา พันประดับ (ม.5/10)5
56เด็กหญิงรัศมีวรรณ จันวิลัย (ม.2/1)5
57เด็กหญิงณิชารีย์ บุญยงค์รัตน์ (ม.2/3)5
58เด็กหญิงพัชราภรณ์ จุฬารี (ม.2/3)10
59เด็กชายจิรเทพ คิดดี (ม.2/4)5
60เด็กหญิงปภาวรินทร์ หน่อคำหล้า (ม.2/4)5
61เด็กชายณัฐภัทร เสนาน้อย (ม.2/5)5
62เด็กหญิงรัตติกาล แก้วมหานิล (ม.2/5)5
63เด็กชายกวิญญู น้อยก้อม (ม.2/6)10
64เด็กหญิงชญานันต์ พรมวงศ์ (ม.2/6)5
65เด็กหญิงกฤษณา อุดมศิลป์ (ม.2/7)5
66เด็กหญิงปาริฉัตร บัวนาค (ม.2/8)5
67นายชินวัฒน์ แปงหมื่น (ม.5/6)10
68นางสาวลดาภรณ์ ผลจันทร์ (ม.5/6)5
69นายกฤษกร ปวงคำ (ม.5/6)5
70นายกิตติภณ ปันธิแก้ว (ม.5/8)10
71นายปรเมษฐ์ ช่างคำ (ม.5/8)10
72นายปิยะโชค ลือตาล (ม.5/8)10
73นายมงคล สิมาขันธ์ (ม.5/8)10
74นางสาวปาริชาต วงษ์มาย (ม.5/8)5
75เด็กหญิงรัมภาพร มูลย่อง (ม.1/9)5
76เด็กหญิงสุนิษา ปิจอุด (ม.1/9)5
77เด็กชายพลกฤต เงินปุ่นนาค (ม.1/10)5
78เด็กชายจิโรจน์ มูลอัง (ม.1/11)5
79เด็กชายธนกฤต โสดา (ม.1/11)5
80เด็กหญิงธนิดา เจริญรัตชาติ (ม.2/12)5
81เด็กหญิงศิรประภา รักเรือน (ม.1/11)10
82เด็กชายแจซเปอร์ สิทธิเดช เจ็นกิ้น (ม.1/12)5
83เด็กชายชวิน ธำรงภัทรนันท์ (ม.1/12)10
84เด็กหญิงฐานิดา เต็มบุญ (ม.1/1)5
85เด็กหญิงภคมน ฟูสกุล (ม.1/1)5
86เด็กหญิงเวทิศา จรรยาพงษ์ (ม.1/1)5
87เด็กชายภัทรนันท์ ทองจำรัส (ม.1/2)5
88เด็กหญิงณภัทร ปันสุวรรณ์ (ม.1/2)5
89เด็กหญิงภัทรวดี ศรีใจมา (ม.1/2)5
90เด็กหญิงศิริกานดา จันทร์ทอง (ม.1/2)5
91เด็กหญิงหทัยภัทร กุมาระ (ม.1/2)5
92เด็กหญิงอรปรียา คำมา (ม.1/2)5
93เด็กชายพีรวิชญ์ คะนนท์ (ม.1/3)10
94เด็กชายภัทรพงษ์ พรมมะ (ม.1/3)5
95เด็กหญิงญาณภัทร ศักดิ์สม (ม.1/3)5
96เด็กหญิงพรพิพัฒน์ เทพรักษา (ม.1/3)5
97เด็กหญิงธันวาลักษณ์ กลิ่นทอง (ม.1/4)5
98เด็กหญิงวรัญญา ประสพ (ม.1/4)5
99เด็กชายชนะพล เคนพันธ์ (ม.1/5)5
100เด็กชายณัชพล ดงปาลี (ม.1/5)5
101เด็กชายธีรกานต์ พิณโสดา (ม.1/5)10
102เด็กชายพงศกร กุดรังนอก (ม.1/5)5
103เด็กชายกฤติพงศ์ พลองกลาง (ม.1/6)5
104เด็กชายอรรถพล แพงจ่อย (ม.1/6)5
105เด็กหญิงวราภรณ์ สาเสน (ม.1/6)5
106เด็กชายณัฐกานต์ สะตะ (ม.1/7)5
107เด็กชายพิเชษฐ จีรัง (ม.1/7)5
108เด็กชายภูวดล หม่องแดง (ม.1/7)5
109เด็กชายวรเมธ อนุกิจ (ม.1/7)5
110เด็กหญิงสายพิณ ลุงคำ (ม.1/7)5
111เด็กหญิงณัฐพล อินผง (ม.1/8)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 08/06/2565

รหัสกิจกรรม 2418

ช่วยจัดเตรียมแฟ้มเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายอดิศักดิ์ เตรียมคำ (ม.4/3)20
ครูวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 02/05/2565

รหัสกิจกรรม 2417

เก็บเงิน และของหายได้ ระหว่างวันที่ 1 - 12 มีนาคม 2565 แล้วส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายยศพนธ์ ช่างเก็บ (ม.5/3)5
2นางสาวจารุกัญญา ก่อสร้าง (ม.5/7)5
3นายนิธิวิชญ์ ยศคำ (ม.5/9)5
4นางสาวนฤมล แสนคำ (ม.5/2)5
5นางสาวธัญญพัชร มุ่ยพรม (ม.5/1)5
6เด็กชายอติกันต์ วันต๊ะ (ม.2/4)5
7เด็กหญิงบุญศลิษา ใจใชย (ม.2/4)5
8เด็กหญิงสุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง (ม.2/4)5
9เด็กชายสุริยณ อ่อนศรีทอง (ม.2/8)5
10นางสาวขวัญชนก ไชยอุดม (ม.5/7)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29/04/2565

รหัสกิจกรรม 2416

เก็บเงิน และของหายได้ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นางสาวณัฐณิชา เงินท๊อก (ม.6/11)5
2นายภูริภัทร วงศ์ไชย (ม.6/1)5
3นางสาวนัศฤณ แสงเมือง (ม.6/1)5
4นายคุณากร เรืองชาญ (ม.6/4)5
5นายภวัต กันทะศรี (ม.6/8)5
6นางสาวพิชญา ใจใหญ่ (ม.6/3)5
7นางสาวรุ่งนภา สิ่งของ (ม.6/3)5
8นายธนพจน์ ต๊ะจันทร์ (ม.5/11)10
9นายพันธวัช ศรีปัญญา (ม.5/11)5
10นายอัครพล พึ้งอ้น (ม.5/10)5
11นางสาวจิรัชยา สิ่งของ (ม.5/6)10
12นางสาวนิชนันท์ บุญธรรม (ม.5/6)15
13นางสาวมุกทิตา ศรีกันชัย (ม.5/9)5
14นางสาวชนากานต์ สุขมนต์ (ม.5/11)5
15นางสาวสรัญญา ประเสริฐ (ม.5/9)5
16นางสาวอภิลักรัตติกาล ภูมิพัฒน์ (ม.5/11)5
17นางสาววิชญาดา ไชยเนตร (ม.5/6)15
18นางสาวนันณิชา ไชยปัญญา (ม.5/10)5
19นางสาววริศรา อวรรณา (ม.5/4)5
20นายภูบดินทร์ เขื่อนศิริ (ม.5/8)5
21นางสาวพรทิพย์ จุลศรี (ม.5/2)5
22นางสาวศิริภัสสร ใจชนะ (ม.3/9)5
23เด็กหญิงฐิติมา เขื่อนศิริ (ม.3/10)10
24เด็กหญิงสุพิชญา สุริยนต์ (ม.3/10)10
25เด็กชายจิรณัฐ ใจปา (ม.3/11)5
26นางสาวธัญรดา ใจยา (ม.3/11)5
27นางสาววชิรธิดา รู้ทำนอง (ม.3/11)5
28เด็กหญิงวรัทยา ศุภพิภัทร์ (ม.3/11)5
29เด็กชายกฤตภาส วิปันโส (ม.3/12)5
30เด็กชายสิรภพ วุฑฒะกุล (ม.3/12)5
31เด็กหญิงธิดาวรรณ พรมมา (ม.3/12)5
32เด็กหญิงฐิติวรดา โนคำ (ม.3/2)5
33เด็กชายเนติธร ชื่นแสงเนตร (ม.3/3)5
34เด็กหญิงปัทมพร ทริรัม (ม.3/3)5
35เด็กหญิงวณิสรา ต๊ะวงค์ชัย (ม.3/3)5
36เด็กหญิงเทียนทอง ไชยไมถี (ม.3/4)5
37เด็กหญิงรัตนา ไม้ฉำฉา (ม.3/5)5
38เด็กหญิงพนัชกร ผิดชอบ (ม.3/6)5
39เด็กหญิงปนัดดา ไม้ฉำฉา (ม.3/7)5
40นางสาวมณิภา เชิงดอย (ม.6/3)5
41เด็กหญิงศรัญญา ขันแก้ว (ม.3/7)5
42เด็กหญิงจิดาภา เทพวัน (ม.2/10)5
43เด็กหญิงอริศรา เเก้วเทพ (ม.2/10)5
44เด็กชายธรรมวุฒิ พุทธเนตร (ม.2/2)5
45เด็กชายศิรวุฒิ คิดดี (ม.2/2)5
46เด็กชายอดิศักดิ์ เชิงดอย (ม.2/2)5
47เด็กหญิงฐิติมา สำแดงสาร (ม.2/2)5
48เด็กหญิงณัชชา อุดขา (ม.2/2)5
49เด็กหญิงไหมแก้ว อุทธิยา (ม.2/2)5
50เด็กหญิงสิรินทร์ทิพย์ จอมป้อ (ม.2/4)5
51เด็กหญิงกฤติยาพร โกสัย (ม.2/5)5
52เด็กหญิงลาชาวดี สุขเหมอะ (ม.2/5)5
53เด็กชายคณิตศาสตร์ คำเรืองศรี (ม.2/6)5
54เด็กชายรัฐฐาธิปัตย์ ยองเพชร์ (ม.2/6)5
55เด็กหญิงกานต์ธีรา ต๊ะหล้า (ม.2/6)5
56เด็กหญิงวิชญาดา จินดาธรรม (ม.2/6)5
57เด็กหญิงสุกันยา ท้าวภูทร (ม.2/6)10
58เด็กชายภูกวิน ธรรมศิริ (ม.2/7)5
59เด็กชายศุภกรณ์ จันทร์ทิพย์ (ม.2/7)5
60เด็กชายอภิธาร มณีวรรณ์ (ม.2/7)5
61เด็กหญิงยี ลิง ตัน (ม.2/7)10
62เด็กหญิงญาณิศา แสนหอย (ม.2/8)5
63เด็กหญิงตรีทิพยนิภา พิมพา (ม.2/8)5
64นางสาวณัฐกานต์ มะโนสีลา (ม.5/6)10
65นางสาวมนต์มณัฐ งาช้าง (ม.5/6)5
66นายพิสิษฐ์ ขันสล่า (ม.5/8)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29/04/2565

รหัสกิจกรรม 2415

เก็บเงิน และของหายได้ ระหว่างวันที่ 1 - 31 มกราคม 2565 แล้วส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1นายปัณณทัต ช่วยแก้ไข (ม.6/11)5
2นางสาวกชกร คำลือ (ม.6/5)10
3นายจิรนันท์ ไชยคำ (ม.6/2)5
4นายบวรทัต ทายา (ม.5/6)5
5นางสาวพุทธิชา อัมพรทัศน์ (ม.5/3)5
6นางสาวสัตตบงกช วงค์เวียน (ม.5/7)5
7นางสาวชื่นนภา อินทร์ใจ (ม.5/9)5
8นางสาวปภาวรินทร์ ปันผา (ม.5/9)10
9นายพัสกร หน่อคำหล้า (ม.5/4)5
10นางสาวนริสรา วังแก้ว (ม.5/7)5
11นางสาวพรธีรา สีดามาตร (ม.5/7)5
12นายนครินทร์ คำราช (ม.5/7)5
13นายปิลันธสุทธิ์ วรการีรัตน์ (ม.5/7)5
14นายวัณณวรรธน์ รักคำ (ม.5/7)5
15นางสาวปินปินัทธ์ ปันเบี้ยว (ม.5/3)5
16นางสาวพักตร์หยก ช่างเหลา (ม.5/7)5
17นายพงศกร สถานป่า (ม.5/7)5
18นางสาวกวิสรา มาริชิน (ม.5/7)5
19นางสาวชนันภรณ์ จันทร์กอง (ม.5/3)5
20เด็กหญิงสุกฤตา สุขจันทร์ (ม.3/9)5
21นางสาวธีรดา มะโนรัก (ม.3/1)5
22เด็กหญิงจิระนันท์ แสนธิ (ม.3/3)5
23เด็กหญิงชื่นนภา พันธุ์มณี (ม.3/3)5
24เด็กหญิงญาณิศา ประใจ (ม.3/3)5
25นางสาวรัญชิดา จินดาสวัสดิ์ (ม.3/3)5
26เด็กหญิงสิริภัทรสร ศิริพันธ์ (ม.3/3)5
27เด็กชายธีรภาพ ธิมาชัย (ม.3/5)5
28เด็กชายวสุธร หินใหญ่ (ม.3/5)10
29เด็กหญิงกานต์พิชชา อินสะริยะ (ม.3/5)5
30เด็กหญิงรัตนา ไม้ฉำฉา (ม.3/5)5
31เด็กหญิงสินิลวรรณ จารุมาโนชญ์ (ม.3/5)5
32เด็กหญิงสุพิชญา สีเทียวไทย (ม.3/5)5
33เด็กหญิงบัณฑิตา ยามูยีมะ (ม.3/8)5
34เด็กหญิงศิรภัสสร มาจักร์ (ม.3/8)5
35นายวัชระพงษ์ สรรพสุข (ม.6/3)5
36เด็กหญิงอาภากร วงศ์ใหญ่ (ม.2/9)5
37เด็กหญิงกุมภาภักดิ์ ขัดสุทะ (ม.2/11)5
38เด็กหญิงญนันทนิยา ลือเรือง (ม.2/1)5
39เด็กหญิงทิพยอร ไชยราช (ม.2/1)5
40เด็กหญิงณัฐณิชา นาเมืองรักษ์ (ม.2/4)5
41เด็กหญิงวิรดา กองยา (ม.2/4)5
42เด็กชายภาคิน ประกอบสาย (ม.2/5)10
43เด็กหญิงกมลทิพย์ จัดคน (ม.2/5)5
44เด็กหญิงรัญชิดา เจริญรัมย์ (ม.2/5)5
45เด็กหญิงทิพย์พาวรรณ จันคำเรือง (ม.2/6)5
46เด็กหญิงเบญจรัตน์ บัวบาน (ม.2/6)5
47เด็กหญิงภัทรนันท์ อินต๊ะวิน (ม.2/6)5
48เด็กหญิงขวัญฤทัย แดนขนาน (ม.2/7)5
49เด็กหญิงณัชชานันท์ ยองเพชร (ม.2/7)5
50เด็กชายอัครวิชญ์ อิ่นคำ (ม.2/8)5
51เด็กหญิงพิมพ์ชนก แซ่ว่าง (ม.2/8)5
52นางสาวมณฑิรา ทนทาน (ม.5/7)5
53นายปรเมษฐ์ ช่างคำ (ม.5/8)5
54นางสาวเนตรอัปสร ธรรมวิชัย (ม.5/8)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 29/04/2565

รหัสกิจกรรม 2414

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ร่วมกิจกรรม แกะ ล้าง ตาก กล่องนม ของสภานักเรียน (5 กล่อง = 1 คะแนน)
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กหญิงน้ำฟ้า จุลศรี (ม.3/3)7
ครูโยธิน ศิริเอ้ย  วันที่ประกาศ 16/03/2565

รหัสกิจกรรม 2408

บำเพ็ญประโยชน์เป็นเวลา 37 ชั่วโมง
ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เด็กหญิงเกศรินทร์ อินสม (ม.3/8)37
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25/02/2565