บอร์ดทองส่งเสริมคนดี

งานกิจการสภานักเรียนและส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน

โรงเรียนเทิงวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

Page ติดตามข่าวสาร


2391


เก็บเงิน และของหายได้ ระหว่างวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2564 แล้วส่งคืนเพื่อตามหาเจ้าของ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1พิมญาดา กุมาระ(ม.6/3)5
2เสาวคนธ์ แสนคำวัง(ม.6/3)5
3สุชาดา ใจคำสุข(ม.6/2)5
4วรัญญา วรรณฏิ(ม.5/9)5
5กิติวรา ใจหาญ(ม.5/9)20
6ธันยพร ทาโน(ม.5/9)5
7จิราภา ป้องคำ(ม.5/9)10
8ชีรญา ติยะบุตร(ม.5/7)5
9ดรัณภพ นำทุน(ม.5/5)5
10วทัญญู ยะคำ(ม.5/5)5
11ธีรพงษ์ สวนเขื่อน(ม.4/8)5
12นิติภูมิ ธะนะวงศ์(ม.4/8)5
13สิรศักดิ์ นันตา(ม.4/8)5
14ชญานิษฐ์ เมืองมูล(ม.4/10)5
15วรัชยา น้อยทะรงค์(ม.4/2)5
16ณัฐนนท์ ขัติยะ(ม.3/9)5
17ณัฐกร สงบ(ม.3/10)5
18กฤตเมธ ถูกจิตร(ม.3/12)5
19กัลยากร ก้านแก้ว(ม.3/12)5
20อารักข์ รุ่งสว่าง(ม.3/1)5
21กัญญาภัค สงบ(ม.3/1)5
22พีรพล ศรีกัน(ม.3/2)5
23กิตติชัย บัวละวงค์(ม.3/4)5
24ชนวีร์ ทองจับ(ม.3/4)5
25วุฒิชัย ธนู(ม.3/4)5
26ปภาวี จันทะการ(ม.3/5)5
27ศุภวัทน์ จิตมะโนวรรณ์(ม.3/7)5
28ชาคริต จิณะโกฎิ(ม.6/3)5
29ภัทรกิตติ์ เทือกตา(ม.2/9)5
30ศรัณยพงศ์ รักคำ(ม.2/9)5
31ณัฏฐณิชา ยะตั๋น(ม.2/9)5
32จิรภัทร โนราช(ม.2/10)5
33ฐิติมา เขื่อนศิริ(ม.2/10)5
34กฤติกาญจน์ จิตใบ(ม.2/11)5
35กฤต พรหมษานุวงศ์(ม.2/12)5
36ศรยุทธ อุดใจ(ม.5/9)10
37ศิโรรัตน์ ยานะฝั้น(ม.5/9)10
38อัยลดาภรณ์ พลเยี่ยม(ม.6/3)5
39ศิริกร คำน้อย(ม.2/2)10
40อาริษา ทิพโคต(ม.2/2)5
41กีรติ ผัดเหวิ้น(ม.2/3)5
42ธีรภัทร จันทะสนธิ์(ม.2/3)5
43ศตพร ศรีวิลัย(ม.2/3)5
44ณีรนุช ท้าวคำแสน(ม.2/4)5
45กิตติภพ ณ น่าน(ม.2/5)5
46วรเชษฐ์ ปัญญาดี(ม.2/5)5
47วสุธร หินใหญ่(ม.2/5)5
48กานต์พิชชา อินสะริยะ(ม.2/5)5
49รัตนา ไม้ฉำฉา(ม.2/5)5
50ณัฐพล พลเอี่ยม(ม.2/7)5
51แทนคุณ ทิพย์อินทร์(ม.2/7)5
52สาโรจน์ ธะนะตุ้ย(ม.2/7)5
53ทยากร กันทะศรี(ม.2/8)5
54ธิติพัทธ์ จันทร์ถา(ม.2/8)5
55วิทยา คุณประสาท(ม.2/8)5
56สิทธิพัฒน์ นำแปง(ม.2/8)5
57ฉัตรชฎา ศรีมงคล(ม.1/10)10
58ปริยากร ชาติไทย(ม.1/10)5
59พิชญา อินเรือง(ม.1/10)5
60ณัฐกฤต ท้ายนาวา(ม.1/12)5
61ณัฐกฤตา วัชรภัทรกูล(ม.1/12)5
62ทอฝัน สมนาม(ม.1/12)5
63ธารารัตน์ ทาน๊ะ(ม.1/12)5
64ธนภรณ์ เมืองแก่น(ม.4/10)5
65ชลธิชา ฟังเร็ว(ม.1/2)10
66ธนาภา หิรัญญสุวรรณ(ม.1/2)10
67พัฑฒิดา ไชยวงศ์(ม.1/2)5
68พิชชาพร หมื่นเกี๋ยง(ม.1/2)15
69ภัณฑิลา ดวงปัญญา(ม.1/4)5
70สิริขวัญ สูตรไชย(ม.1/4)5
71สุธีมนต์ ชุ่มบุญยัง(ม.1/4)5
72ณัฐริณีย์ พลเจริญชัย(ม.1/5)5
73ศศิรัตน์ฐิกาญจน์ ขาวประโคน(ม.1/5)5
74ภูกวิน ธรรมศิริ(ม.1/7)5
75ชนม์ชนก แจ้งสว่าง(ม.1/7)5
76ลดาวัลย์ จิตถา(ม.1/7)5
77ณัฐวุฒิ รักวิชา(ม.1/8)5
78สิทธิชัย สารโน(ม.1/8)5
79สุริยณ อ่อนศรีทอง(ม.1/8)5
80อัศวิน สือแปง(ม.1/8)5
81จารุวรรณ คูหา(ม.4/8)5
82ธนกานต์ ศรีกัน (ม.3/4)5
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 17-01-2022 10:44:44

2390


อาสาจราจรในวันครู ประจำปี 2565 วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2565 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1มยุรี สีเดช(ม.6/2)20
2กนกวรรณ มณีวรรณ(ม.6/3)20
3สุชาดา ใจคำสุข(ม.6/2)20
4พัชรพล นำแปง(ม.5/9)20
5ชลธิชา หมื่นอินทร์(ม.5/10)20
6วุฒิชัย อินฟู(ม.5/10)20
7พีรวิชญ์ สมแก้ว(ม.5/3)20
8สรคมน์ ตุ้ยสาร(ม.5/3)20
9กรวิชญ์ อินต๊ะวิกุล(ม.5/9)20
10วิชญาพร เชื้อน่วม(ม.4/11)20
11ศิริลักษณ์ เขียวสุทธิ(ม.4/1)20
12กุลธิดา ธรรมวงค์(ม.6/2)20
13ธนกฤต อินวงศ์หงาว(ม.5/3)20
ครูวัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 16-01-2022 09:49:06

2389


บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เป็นเวลา 130 ชั่วโมง

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เกศรินทร์ อินสม(ม.2/8)130
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 10-01-2022 08:14:44

2388


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ระดับ โรงเรียน 14 รายการ ระดับอำเภอ 3 รายการ ระดับจังหวัด 3 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ธนบดี ตินารี(ม.6/2)95
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 11:44:08

2387


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ระดับ โรงเรียน 12 รายการ ระดับจังหวัด 3 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1สุนันทา ธนะวดี(ม.6/10)105
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 11:01:30

2386


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ระดับ โรงเรียน 6 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ศศิประภา มโนขันธ์(ม.6/6)30
2วริศรา ดวงแก้ว(ม.6/11)15
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 10:54:05

2385


บำเพ็ญประโนชน์ช่วยเหลืองนสังคมและสาธารณประโยชน์เป็นเวลาตั้งแต่ 1-50 ชั่วโมง

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1พิมญาดา กุมาระ(ม.6/3)51
2พวงชมภู อุดทังไข(ม.6/3)25
3กฤษฎา คุณาเทพ(ม.4/10)29
4ศุภิสรา เมืองอินทร์(ม.6/3)25
5อัยลดาภรณ์ พลเยี่ยม(ม.6/3)39
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 10:46:05

2384


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ระดับ โรงเรียน 3 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1เพชรดา กายะชาติ(ม.6/6)15
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 10:08:27

2383


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ระดับ โรงเรียน 4 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ศิริกานดา วิชาดี(ม.6/6)20
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 10:04:36

2382


เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวด แข่งขัน ระดับ โรงเรียน 2 รายการ ระดับจังหวัด 1 รายการ

ที่ชื่อ-นามสกุลความดี
1ปาฑิตา สาริวงค์(ม.6/6)25
นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-12-2021 09:58:16