ToPage:65
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 70 คะแนน
         ช่วยงานกิจการนักเรียน
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:53:57  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:43:56  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 35 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:42:47  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:37:48  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:34:09  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
         บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
 


นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:33:23  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิส กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:31:49  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         เป็นนักเรียนยุวทูตการอ่าน ปีการศึกษา 2558
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:30:01  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
         ผ่านการอบรมโครงการพลังเยาวชนเพื่อชุมชนสีขาว วันที่ 28 มกราคม 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:28:50  
 คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
         ได้เข้าร่วม โครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา วีนที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 

นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:27:06