- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป๋นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายฉัตรชัย ภูษี M. 5/9

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:02:25  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    แข่งกีฬาวอลเลย์บอลที่แม่จัน
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธีรศักดิ์ ถาริยะ M. 4/2

นายอนาวิล ดีนุสนธิ์ M. 6/4

นายจารุกิตติ์ รักพ่อ M. 6/4

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

นายณัฐวุฒิ ชัยวุฒิ M. 5/6

นายวีระพงษ์ ใจใชย M. 4/8

นายวันเฉลิม เหล็กแปง  M. 6/6

นายธนดล แก้วตา M. 5/10

นายคมชาญ รู้ทำนอง M. 6/5

นายวราวุฒิ ขัติยะ M. 5/9

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 14:57:39  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    แข่งกีฬาวอลเลย์บอลที่ขุนตาล
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

นายณัฐวุฒิ ชัยวุฒิ M. 5/6

นายวันเฉลิม เหล็กแปง  M. 6/6

นายธนดล แก้วตา M. 5/10

นายจารุกิตติ์ รักพ่อ M. 6/4

นายวีระพงษ์ ใจใชย M. 4/8

นายคมชาญ รู้ทำนอง M. 6/5

นายอนาวิล ดีนุสนธิ์ M. 6/4

นายวราวุฒิ ขัติยะ M. 5/9

นายธีรศักดิ์ ถาริยะ M. 4/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 14:55:30  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ทำความดี วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวอารียา จันต๊ะภา M. 5/4

นายณัฐพงศ์ ไชยวัณณ์ M. 5/4

นางสาวฐิติพร อิ่นคำ M. 5/4

นายธนาภัทธิ์ สีใส M. 5/4

นายชินวัตร หลวงเป็ง M. 5/4

นางสาวศิรัณยาธร แยงคำ M. 5/4

นายณัฐพัฒน์ ภูภักดี M. 5/4

นางสาวไอลดา ล้อมวงษ์ M. 5/4

นางสาวณัฐกฤตา คงพิทยาวงศ์ M. 5/4

นางสาวสุพิชชา รักนา M. 5/4

นายกอบกูล เสตะกสิกร M. 5/4

นางสาวฑิตยา ว่องไว M. 5/4

นางสาวสกุลไทย จันทร์พรม M. 5/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 14:51:58  
ปิดหน้าต่างนี้