- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดภาค้เรียนที่ 1/2557 มีจำนวน ชัวโมงสะสม 1 ชั่วโมง ขึ้นไป
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนวัฒน์ เรือนสิทธิ์ M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-10-2014 10:48:15  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองานและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 10 ชั่วโมง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายอภิสิทธิ์ กันทะเนตร  M. 6/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 17-02-2014 10:02:43  
ปิดหน้าต่างนี้