- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง กิจกรรมประกวด หนังสั้น รอบรั้วอาเซียน ระดับมัธยมศึกษา งาน Thailand STEM Festival and Academic Symposium 2017 ภาคเหนือตอนบน วันที่ 6 กันยายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายภานุวัฒน์ ทำทาน M. 6/1

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23-01-2018 15:02:12  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 29 ตุลาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กชายชยานันท์ เสนาธรรม M. 2/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23-01-2018 14:53:39  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เข้าร่วมการประกวด Science Show มัธยมศึกษาตอนต้น งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปีพุทธศักราช 2559 วันที่ 18 สิงหาม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กชายปธานิน จตุนาม M. 3/9

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23-01-2018 14:52:27  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นตัวแทนถือพานไหว้ครู ในพิธีไหว้ครูโรงเรียนเทิงวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 8 มิถุนายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กชายปธานิน จตุนาม M. 3/9

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 23-01-2018 14:49:39  
ปิดหน้าต่างนี้