- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นนักเรียนที่มีผลการดีเด่น ระดับชั้น ม.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงสมปรารถนา รักคำ M. 2/10

เด็กหญิงจิรัชยา สินเปียง M. 2/10

เด็กหญิงจรัสระวี นนท์น้อย M. 2/10

เด็กหญิงกัลยกร สมประสงค์ M. 2/10

เด็กหญิงชุติกาญน์ ชาติชำนาญ M. 2/10

เด็กหญิงจีรนันท์ พันธ์ศรี M. 2/10

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:10:59  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ร่วมแช่งขันทักษะระดับจังหวัด ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แสนคำวัง M. 2/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:08:15  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ร่วมแช่งขันทักษะระดับภาค ระดับเหรียญทอง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงเสาวคนธ์ แสนคำวัง M. 2/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:07:26  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

เด็กหญิงศิริประภา หินเมืองเก่า M. 2/6

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:04:01  
ปิดหน้าต่างนี้