- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    มีผลการเรียนยอดเยี่ยม วิชา ค 32204 ระดับชั้น ม.5 ภาคเรียนที่ 2/2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายพีรพล แซ่ลี้ M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 25-08-2017 19:20:33  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ผ่านการอบรมอาสาจาราจรรุ่นที่ 2 วันที่ 20 กรกฎาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธีร์ธวัช จันทิมา M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : วัชรพงษ์ อินเขียว  วันที่ประกาศ 21-08-2017 17:00:38  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดพานดอกไม้ไหว้ครู ปีการศึกษา 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2017 09:14:11  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ผ่านการฝึกอบรมโครงการสภานักเรียนสร้างสรรค์ทักษะชีวิตน้อมนำคุณธรรมสู่คนดีของแผ่นดิน ปีการศึกษา 2560 วันที่ 7-9 พฤษภาคม 2560 สพม 36
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายเอกรัตน์ ใจน้อย M. 5/2

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 16-08-2017 09:13:15  
ปิดหน้าต่างนี้