- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    เข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดีทูบีนัมเบอร์วันจังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 วันที่ 17 มิถุนายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:53:23  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ได้ผ่านการฝึกอบรมแกนนำสภานักเรียน "ปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน" ประจำปี 2559 วันที่ 26-27 มีนาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:48:40  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ได้เข่าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนเพื่อความมั่นคงมนุษย์ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:46:10  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา วันที่ 19 พฤษภาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:43:39  
ปิดหน้าต่างนี้