- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ผ่านการอบรมโครงการพลังเยาวชนเพื่อชุมชนสีขาว วันที่ 28 มกราคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:28:50  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ได้เข้าร่วม โครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา วีนที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:27:06  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ กิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:25:46  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน กอฃิจกรรม การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.4-6 ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:24:03  
ปิดหน้าต่างนี้