- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ได้เข้าร่วม "โครงการใจประสานใจ ในสถานศึกษา" วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:00:57  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ร่วมกิจกรรม เป็นพิธีกรไหว้ครู วันที่ 8 มิถุนายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:59:25  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นประธานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 29 กรกฎาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:57:45  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    เข้าร่วมแข่งขัน STEM Challenge ระดับมัธยมศึกาาตอนปลาย วันที่ 6 กันยายน 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายธนายุทธ พุทธนะ M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 16:55:23  
ปิดหน้าต่างนี้