- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เข้าค่ายพุทธธรรม โครงการอบรมเสริมคุณธรรม-จริยธรรม วันที่ 18-20 ธันวาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:13:07  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ได้เป็นเยาวชนดีเด่นในโครงการ พลังเครือข่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 2/2560 วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2560
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:11:13  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:08:28  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นผู้ที่คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับดีเด่น ประการที่ 8 มีจิตสาธารณะ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:05:47  
ปิดหน้าต่างนี้