- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 20 คะแนน
    บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายอนาวิล ดีนุสนธิ์ M. 6/4

นางสาวสุวิกาญณ์ โชตินาเสียว M. 6/4

นางสาวอรยา แก่นท้าว M. 6/3

เด็กชายมนัสนันท์ สุขสำราญ M. 1/6

นายพีรพล แซ่ลี้ M. 6/4

นายอนาวิล ดีนุสนธิ์ M. 6/4

เด็กชายนาวิน แก้วกระจ่าง M. 1/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:34:09  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวณัฐธิดา ขัติยสาร M. 5/5

นางสาวพิชญ์พิมล หงษาคำ M. 6/9

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:33:23  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    ได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิส กิจกรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 วันที่ 25-27 ตุลาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:31:49  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    เป็นนักเรียนยุวทูตการอ่าน ปีการศึกษา 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐวัตร รักคำ M. 6/5

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:30:01  
ปิดหน้าต่างนี้