- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองาน
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 08-07-2015 15:45:04  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    นักเรียนเข้าร่วมการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม ณ ศูนย์วัปัสนากรรมฐานวัดถ้ำพระผาคอก ครั้งที่ 1 วันที่ 7-9 มิถุนายน 2557
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 24-10-2014 10:34:29  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ตลอดภาค้เรียนที่ 1/2557 มีจำนวน ชัวโมงสะสม 1 ชั่วโมง ขึ้นไป
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 01-10-2014 10:48:15  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 10 คะแนน
    นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลืองานและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 10 ชั่วโมง
รายชื่อนักเรียนทำความดี

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 17-02-2014 10:02:43  
ปิดหน้าต่างนี้