- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง วันที่ 30 ธันวาคม 2559
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:20:37  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 5 คะแนน
    สอบพระปริยัติธรรมสนามหลวง วันที่ 30 ธันวาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:20:03  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ได้ผ่านการอบรมโครงการ เยาวชนไทย รู้รักสามัคคี เพื่อการปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ รุ่นที่ 2/59 วันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:17:36  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 15 คะแนน
    ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 6 สิงหาคม 2558
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ M. 6/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 07-12-2017 17:15:06  
ปิดหน้าต่างนี้