- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 70 คะแนน
    ช่วยงานกิจการนักเรียน
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวขวัญชนก บัวนาค M. 6/8

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:53:57  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 40 คะแนน
    บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นางสาวฐานิกา ธรรศิริ M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:43:56  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 35 คะแนน
    บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายณัฐพล ต้นวงศ์ M. 6/4

นางสาวกรรวี อุตุพร M. 6/4

เด็กชายมนุเชษฐ์ เสียงหวาน M. 1/7

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:42:47  
- คะแนนความประพฤติได้เพิ่ม : 30 คะแนน
    บำเพ็ญประโยชน์ ช่วยงาน หรือทำความดี
รายชื่อนักเรียนทำความดี

นายจักรกฤตย์ ลือเลิศ M. 6/4

นายอนุภัทร นะสาร M. 6/3

นางสาวกัญญารัตน์ บุญเสงี่ยม M. 6/4

นางสาวเมธาพร ผาบไชย M. 6/3

นางสาวชณิลตา จัดแจง M. 6/3

นางสาวมนัสนันท์ ก้อนคำตัน M. 6/4

นางสาววณัฐยา แปงคำ M. 5/5

นางสาวมนัสนันท์ ก้อนคำตัน M. 6/4

นางสาวรินทิพย์ สิ่งของ M. 6/3

นายสหพล อันทสุทธิ์ M. 5/5

นางสาวกัญญารัตน์ บุญเสงี่ยม M. 6/4

- ผู้ให้คะแนน : นายรพีภูมิภัฒน์ สาระวรรณ์  วันที่ประกาศ 21-02-2018 15:37:48  
ปิดหน้าต่างนี้