« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
อาคาร 1


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1. การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 116,117
2.การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 116,117
3.การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 116,117
4.การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 116,117
5.การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 116,117
6.การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด
7. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องสมุด ห้อง ห้องสมุด