« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
อาคาร 4


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น06 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 421
2.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น06 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 421
3.การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น06 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 421