« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
อาคาร 4


อาคาร 2


อาคาร 5


แผนผังวิทยาลัยการอาชีพเทิง


หอประชุมวิทยาลัยอาชีพเทิง


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.306 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมบริเวณสนามหน้าศาลา และหลังศาลา 200 ปี ห้อง -
2.การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.606 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมบริเวณสนามหน้าศาลา 200 ปี  ห้อง -
3.การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.606 กันยายน 256208.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมใหญ่ ห้อง -
4.การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.304 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4 ห้อง ห้องแนะแนว 2
5.การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.604 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 5 ห้อง ห้องแนะแนว 1
6.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.304 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้อง 217,223,224,225,226,227
7.การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.604 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้อง 232,233,234,235,236,237
8.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.306 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้อง 232,233,234
9.การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.606 กันยายน 256208.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้อง 235,236,237