« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
อาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง


อาคาร 1


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
2.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
3.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
4.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
5.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
6.การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
7.การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง
8.การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ใต้ถุนโล่ง