« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
ม้าหินอ่อนหลังอาคารคหกรรม


เต็นท์แนวถนนระหว่างโรงฝึกงานกับอาคารดนตรี


เต็นท์ลานสวนเกษตร


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


เต็นท์หน้าอาคาร 4


อาคาร การงานอาชีพ


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนระหว่างโรงฝึกงานกับอาคารดนตรี ห้อง -
2.การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนระหว่างโรงฝึกงานกับอาคารดนตรี ห้อง -
3.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนระหว่างโรงฝึกงานกับอาคารดนตรี ห้อง -
4.การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนระหว่างโรงฝึกงานกับอาคารดนตรี ห้อง -
5.การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมม้าหินอ่อนหลังอาคาร 5 ห้อง -
6.การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมม้าหินอ่อนหลังอาคาร 5 ห้อง -
7.การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์ข้างห้องโสต ห้อง -
8.การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์ข้างห้องโสต ห้อง -
9.การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์ข้างห้องโสต ห้อง -
10.การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์ข้างห้องโสต ห้อง -
11.การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารฝึกงานห้อง 1 ห้อง -
12.การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารฝึกงานห้อง 1 ห้อง -
13.การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนหน้าห้องโสตฯ ห้อง -
14.การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนหน้าห้องโสตฯ ห้อง -
15.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนระหว่างอาคารศิลปะกับโรงฝึกงาน ห้อง -
16.การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์แนวถนนระหว่างอาคารศิลปะกับโรงฝึกงาน ห้อง -
17.การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมม้าหินอ่อนหลังอาคารคหกรรม ห้อง -
18.การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.30-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมม้าหินอ่อนหลังอาคารคหกรรม ห้อง -