« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


อาคาร 2


อาคาร 1


อาคาร 4


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.305 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2  ห้อง 228
2.การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้อง228
3.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4  ห้อง 421
4.การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.605 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 421
5.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2  ห้อง 238
6.การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 421
7.การแข่งขันการสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 427
8.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2  ห้อง 228
9.การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2  ห้อง 228
10.การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 427
11.การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.606 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2  ห้อง 238
12.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 112,113
13.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 132,133
14.การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง 427