« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
หอประชุมเล็ก วิทยาลัยอาชีพเทิง


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


อาคาร 3


หอประชุมสาธารณสุข


อาคารศิลปะ


แผนผังวิทยาลัยการอาชีพเทิง


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
2.การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
3.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
4.การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
5.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
6.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
7.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
8.การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
9.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
10.การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
11.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
12.การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
13.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
14.การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
15.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
16.การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
17.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
18.การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
19.การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.305 กันยายน 256212.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
20.การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.605 กันยายน 256212.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
21.การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็กผสมขิม ม.1-ม.604 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
22.การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.604 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องนาฏศิลป์ 2
23.การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.604 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
24.การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.604 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 2
25.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.304 กันยายน 256212.00-16.00หอประชุมสาธารณสุข- ห้อง -
26.การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00หอประชุมสาธารณสุข- ห้อง -
27.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00หอประชุมสาธารณสุข- ห้อง -
28.การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.604 กันยายน 256210.00-12.00หอประชุมสาธารณสุข- ห้อง -
29.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 323
30.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 324
31.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 325
32.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 326
33.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 323
34.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 324
35.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 325
36.การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 326
37.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 312
38.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 313
39.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 314
40.การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 315
41.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 316
42.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 323
43.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 324
44.การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 3 ห้อง 325
45.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00หอประชุมสาธารณสุข- ห้อง -
46.การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.606 กันยายน 256213.00-16.00หอประชุมสาธารณสุข- ห้อง -
47.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมเล็ก ห้อง -
48.การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.604 กันยายน 256213.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุมเล็ก ห้อง -