« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


อาคาร 1


ใต้ถุนอาคาร 1


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ชั้นใต้ถุนโล่ง
2.การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 112,113
3.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ชั้นใต้ถุนโล่ง
4.การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ชั้นใต้ถุนโล่ง
5.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 112,113
6.การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 114,115
7.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 122,123
8.การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 124,125
9.การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 132,135
10.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 132,133
11.การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง 134,135
12.การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ชั้นใต้ถุนโล่ง
13.การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 1 ห้อง ชั้นใต้ถุนโล่ง