« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
ใต้ถุนอาคาร 2


เต็นท์หน้าอาคาร 2 ทางทิศตะวันตก


อาคาร 2


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


แผนผังวิทยาลัยการอาชีพเทิง


หอประชุมวิทยาลัยอาชีพเทิง


โดมวิทยาลัยอาชีพเทิง


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุม ห้อง -
2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงหอประชุม ห้อง -
3.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์หน้าอาคาร 2 ทางทิศตะวันออก ห้อง -
4.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์หน้าอาคาร 2 ทางทิศตะวันออก ห้อง -
5.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง -
6.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ชั้นใต้ถุนโล่ง ห้อง -
7.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเรียนสีเขียว
8.การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงโรงอาหาร ห้อง โรงอาหาร
9.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์หน้าอาคาร 2 ทางทิศตะวันตก ห้อง -
10.การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมเต็นท์หน้าอาคาร 2 ทางทิศตะวันตก ห้อง -
11.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงโดมวิทยาลัยเทิง ห้อง -
12.การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงโดมวิทยาลัยเทิง ห้อง -
13.การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00วิทยาลัยการอาชีพเทิงสนามวิทยาลัยการอาชีพเทิง ห้อง -