« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
อาคาร 2


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 1
2.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 1
3.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 1
4.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 1
5.การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคารศิลปะ ห้อง ห้องศิลปะ 1
6.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
7.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
8.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
9.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
10.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.306 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
11.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
12.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
13.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
14.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ
15.การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง ห้องเกียรติยศ