« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


ห้องโสตทัศนศึกษา


อาคาร4


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 413,414
2.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 415,416
3.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 423,424,425,426
4.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 423,424,425,426
5.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 412,413,414,415
6.การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 412,413,414,415
7.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-12.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องโสตฯ ห้อง -
8.การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.605 กันยายน 256213.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมห้องโสตฯ ห้อง -
9.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร2 ห้อง 217,225,226,227
10.การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.606 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร2 ห้อง 222,223,224,225
11.การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 423,424
12.การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.604 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 425,426
13.การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร4 ห้อง 416,417
14.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.303 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 4  ห้อง คอมพิวเตอร์1,2 (421,427)
15.การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.603 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร 2 ห้อง คอมพิวเตอร์3,4 (228,238)