« หน้าหลัก

สถานที่แข่งขัน
ห้องสมุดโรงเรียนเทิงวิทยาคม


แผนผังโรงเรียนเทิงวิทยาคม


อาคาร1


ภายในห้องสมุด


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับจังหวัดเชียงราย (รร.เทิงวิทยาคม)

ที่รายการแข่งขันวันที่เวลาแข่งขันโรงเรียนอาคาร/ห้อง
1.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-10.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 115,116
2.การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.605 กันยายน 256211.00-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 115,116
3.การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-10.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 125,126
4.การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.604 กันยายน 256211.00-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 125,126
5.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.305 กันยายน 256209.00-10.30 โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 124,125,126
6.การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.605 กันยายน 256211.00-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 124,125,126
7.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-10.30 โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 136,137
8.การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.604 กันยายน 256211.00-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 136,137
9.การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 127,128
10.การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 127,128
11.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-10.30 โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 115,116
12.การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.604 กันยายน 256211.00-12.30โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 115,116
13.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.304 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 134,135
14.การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.605 กันยายน 256209.00-16.00โรงเรียนเทิงวิทยาคมอาคาร1 ห้อง 136,137