Contact Us
อีเมล์ : Contact@thoengwit.ac.th
มือถือ : 0865867999
โทรศัพท์ : 053-795474 ต่อ
                   0 สำนักงานธุรการ
  101 กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
  102 งานสารสนเทศ
  103 กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
  104 สำนักงานนักการภารโรง
  105 กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
  106 กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
  107 กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
  108 กลุ่มสาระฯ ศิลปะและดนตรี
  109 สำนักงานฝ่ายงานกิจการนักเรียน
  110 ศูนย์คอมพิวเตอร์ (421)
  111 สำนักงานสารวัตรนักเรียน
  112 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  113 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (อาคารศิลปะ)
  114 สำนักงานฝ่ายงานวิชาการ
  115 ห้องสมุดโรงเรียน
  116 สำนักงานทะเบียนและวัดผล
  117 -
  118 ห้องนอนเวร
  119 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ(ERIC)
  120 ป้อมยาม
  121 ห้องพยาบาล
  122 สำนักงานพัสดุโรงเรียน
  123 ห้องแนะแนว
         ปิดหน้าต่างนี้