ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โรงเรียนเทิงวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
สถานะข้อร้องเรียน
 • รอการตรวจสอบ 0 รายการ
 • รับข้อร้องเรียนแล้ว 0 รายการ
 • ตรวจสอบข้อเท็จจริง 0 รายการ
 • อยู่ระหว่างดำเนินการ 0 รายการ
 • ดำเนินการแล้วเสร็จ 0 รายการ
 • ยังไม่มีข้อร้องเรียน

  ลำดับผู้ร้องเรียนวันที่ยื่นคำร้องสถานะปัจจุบันหมายเหตุ


   โรงเรียนเทิงวิทยาคม

   เลขที่ 278 ม.1 ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57160

   รหัสโรงเรียน : 1057120708

   รหัส Smis : 57042004

   รหัส Obec : 120708

   ติดต่อสอบถาม


   08-6586-7999

   อีเมล : Contact@thoengwit.ac.th

   สำนักงานธุรการ : (053) 79-5474
   สำนักงานวิชาการ : (053) 79-5787
   สำนักงานทะเบียนและวัดผล : 08-8259-0147
   สำนักงานกิจการนักเรียน : (053) 79-5539
   โทรสาร (053) 79-5475
   ผู้ออกแบบและพัฒนาโดย นายโยธิน ศิริเอ้ย

   08-9835-8225