นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22610
นายธนกร เรือนสิทธิ์ []
2
22614
นายภูวดล รักเดช []
3
22618
นางสาวกนกวรรณ บัวนาค []
4
22621
นางสาวกัญญ์วรา สีหมอก []
5
22635
นางสาวเนื้อทอง เบญจมหามังกร []
6
22639
นางสาวพรทิพย์ ติ๊ปกรณ์ []
7
22644
นางสาวอมรลักขณา สุริยะฉาร []
8
22646
นางสาวอรวี เมืองเลิศ []
9
22648
นายกฤชกร เกตนิ่ม []
10
22684
นางสาวพีระญา เจริญสุข []
11
22697
นายปฏิภาณ ผาบปิจวงศ์ []
12
22705
นางสาวกชกร ประวัง []
13
22708
นางสาวเกษสุดา ปงเมฆ []
14
22748
นางสาวภัทรลดา ยศไกร []
15
22761
นางสาวจุฑาทิพย์ สอนแก้ว []
16
22767
นางสาวศศิกานต์ แสนเขื่อน []
17
22770
นางสาวสุธีธิดา ไกลถิ่น []
18
22951
นายภัทรพล จะติ []
19
22986
นายชินวัตร์ เป็กธนู []
20
23077
นางสาวธนาภรณ์ พิทักษ์วรกิจ []
21
23080
นางสาวพิมพ์มาดา สนิทการ []
22
23084
นางสาวอทิติยา ตาหล้า []
23
24487
นายณัฐเดช สุทธิแก้ว []
24
24489
นายภูริณัฐ นายด่าน []
25
24490
นายอรรถพล ระนะหมอก []
26
24491
นางสาวกฤติยาภรณ์ วิชัยเนตร []
27
24492
นางสาวดาราวดี สดศรี []
28
24493
นางสาวประติภา สอนใจ []
29
24494
นางสาวพสุดา โคตรมงคล []
30
24495
นางสาวพัชรีย์ สารตัน []
31
24496
นางสาวยุพารัตน์ พรมงาม []
32
24497
นางสาวศุภนุช จิตสวา []
33
24498
นางสาวสนันธชา อยู่ยอด []
34
24499
นางสาวอัจฉรา ปัญญาราช []