นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21385
นายวรวัฒน์ ค้าแก้ว []
2
21388
นางสาวเกตน์นิภา ดีสาระพันธ์ []
3
21396
นางสาวพรรณทิพย์ แซ่วู่ []
4
21400
นางสาววิจิตรา ธนะแก้ว []
5
21404
นางสาวศศิประภา รู้ทำนอง []
6
21412
นางสาวอทิตวรรณ วงศ์เหลา []
7
21425
นายธีรวิทย์ วังษา []
8
21430
นายวราวุฒิ ขัติยะ []
9
21435
นางสาวกัญญ์วรา พลอาภา []
10
21436
นางสาวกัญญาวีร์ ธะนู []
11
21446
นางสาวนัฐฌา วรรณปะเข []
12
21455
นางส่าวสุชาดา กองแก้ว []
13
21469
นายภีรพงษ์ ย่อมกระโทก []
14
21470
นายยุทธภูมิ ทานะขันธ์ []
15
21478
นางสาวชนินันท์ ประมูลวงค์ []
16
21533
นางสาววรัญญา ค้าคำ []
17
21537
นางสาวสุภัสสร แปงกล []
18
21760
นายปิยังกูร มุ่งการ []
19
21763
นายภูมิน นันตาชัยวุฒิ []
20
21781
นางสาวพรรณเพ็ญ สุดจิตร์สมโภชน์ []
21
21793
นายฉัตรชัย ภูษี []
22
21810
นางสาวชมพูนุช แก้วศิลา []
23
21815
นางสาวปานไพลิน วงศ์ราช []
24
21832
นายสหภพ จรเอ้กา []
25
21851
นางสาวศิรประภา ปาระมี []
26
23748
นางสาวเพ็ญนภา แปงรักษา []
27
23749
นางสาวพนิดา สาแก้ว []
28
23750
นางสาววรรณนิภา สุขล้วน []
29
23751
นางสาวสิริพัชร สุใจยา []
30
23752
นางสาวจิราพัชร ทะระมา []
31
23753
นางสาวพิรุณรัตน์ ผิวผ่อง []
32
23754
นางสาวพนิดา จอมมงคล []
33
23772
นายธนพัฒน์ ผัดเรือน []
34
23773
นายบัณฑิต วงศ์ผา []