นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20776
นายอธิปกรณ์ ผ้าเจริญ []
2
20783
นางสาวธมลวรรณ บุตรพรหม []
3
21127
นายจิรายุทธ์ ฟูแก้ว []
4
21134
นายนิรวิทธ์ ธนะวงศ์ []
5
21141
นายสหกรณ์ ทาริยะ []
6
21142
นายเสฏฐวุฒิ จิรกาลนุกุล []
7
21146
นางสาวจินดา อินวงศ์วาร []
8
21148
นางสาวณัฐวดี คงแก้ว []
9
21152
นางสาวนารีรัตน์ ขันคำ []
10
21157
นางสาวภัทราภรณ์ อินใจ []
11
21159
นางสาววณัชญา ใจยานันตา []
12
21161
นางสาววริศรา วงศ์เวียน []
13
21171
นายณัชพล เจริญสุข []
14
21175
นายณัฐวุฒิ ประพันธ์กุล []
15
21177
นายทินกร ธิสงค์ []
16
21183
นายอนุพงศ์ พรมชุมสา []
17
21192
นางสาวธัญวรัตม์ ปอตา []
18
21193
นางสาวธันยาภิญญ์ กาญจนสมจิตต์ []
19
21195
นางสาวปัณฑิตา เลิศนราพันธ์ []
20
21198
นางสาวพรรษมน ทะอินทร์ []
21
21199
นางสาวพิชญ์พิมล หงษาคำ []
22
21200
นางสาวรุจิกร ไชยยังคำ []
23
21203
นางสาวสุภาพร ฤทธิแสง []
24
21204
นางสาวอติกานต์ ผัดธิ []
25
21205
นางสาวอภิญญา อุดด้วง []
26
23167
นายจิรพณฑ์ หาญกา []
27
23168
นายชยานันต์ ยศคำ []
28
23169
นายพงศกร ห่านฟ้างาม []
29
23170
นายวุฒิชัย ยอดโนชัย []
30
23171
นายอานนท์ หาทรัพย์ []
31
23172
นางสาวปวรี ต๊ะจันทร์ []
32
23174
นางสาววรรนภา อนุภาพ []
33
23175
นางสาววริษา รักนา []
34
23176
นางสาววรุณี ภูบุญทน []
35
23177
นางสาวศศิธร หารจริง []
36
23178
นางสาวศิริขวัญ คำงาม []
37
23179
นางสาวสิริมาส เกิดสำราญ []