นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21376
นายกฤตย์ จันทร์นวล []
2
21377
นายณัฐกร แปงถา []
3
21381
นายพลพรหม ภู่ประภากร []
4
21383
นายภูมิพัฒน์ ศิริวรรณ []
5
21395
นางสาวประภัสสร ลายแบน []
6
21397
นางสาวพรรวษา บุญทิพย์ []
7
21402
นางสาวศศิกานต์ กันติ๊บ []
8
21408
นางสาวสร้อยระย้า เต่านันท์ []
9
21411
นางสาวอชิรญา ช่างเขียน []
10
21422
นายทักษิณ ธิการ []
11
21440
นางสาวณัฐสุดา อโนทัย []
12
21442
นางสาวธัญสุดา แสงทอง []
13
21448
นางสาวพัชรี ญาติมาก []
14
21451
นางสาววรัญญา ทับทิมหิน []
15
21457
นางสาวอรพรรณ ปันจี้ []
16
21481
นางสาวธัญวรัตม์ ผลพิสิษฐ์ []
17
21580
นางสาวสุภาวิณี ไชยบุญเรือง []
18
21748
นายกันตภณ ราชบัณฑิตย์ []
19
21762
นายภาสกร พุทธเนตร []
20
21766
นายศิวาพัชร์ วัชรภินันท์พล []
21
21831
นายวรากร ทะระมา []
22
21941
นางสาววรัญญา วิละแสง []
23
23736
นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร []
24
23737
นางสาวอภิชญา เมืองแก่น []
25
23738
นางสาวสิรัชฌา เรืองรุ่ง []
26
23739
นายธนาพล ประโชติรัตนกูล []
27
23740
นายณัฐวัฒน์ ปันศักดิ์ []
28
23741
นางสาวอังธิดา เกิดแพร []
29
23742
นางสาวสุดารัตน์ นันต๊ะ []
30
23743
นางสาวรมรย์วินท์ เจริญสุข []
31
23744
นายนิติพงษ์ สุริยะ []
32
23745
นางสาวชลิดา กองตุ้ย []
33
23746
นางสาวสุวิมล แก้วดามเรือน []
34
23747
นายนันทวิทย์ วังผายแก้ว []