นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20762
นายธนายุทธ พุทธนะ []
2
20767
นายรัตนกรณ์ จันตะเดช []
3
20774
นายสุรพงศ์ สารสี []
4
20782
นางสาวชัชชญา ทับทิมหิน []
5
20784
นางสาวธัญญารัตน์ หน่อแก้ว []
6
20797
นายเกษมสุข อนนท์ []
7
20819
นางสาวขวัญชนก บัวนาค []
8
20821
นางสาวฐายิกา เขื่อนวิเศษ []
9
20832
นางสาวศิริรัตน์ พระแสง []
10
20833
นางสาวศิลาพันธ์ ศรีใจวัง []
11
20835
นางสาวอนงค์นาฏ วงศ์วราเดชกุล []
12
20837
นางสาวอมิตา มูลธิดา []
13
20945
นางสาวฐิติยา คงประเสริฐ []
14
21128
นายธนาดล ลือน้อย []
15
21143
นางสาวกมลนาถ ไชยวงค์ []
16
21149
นางสาวตะวันฉาย ไชยเนตร []
17
21160
นางสาววรรณรัตน์ เทียมสุวรรณ์ []
18
21162
นางสาวศศิพิมพ์ กันทะสอน []
19
21163
นางสาวสิริรัตน์ กันธิ []
20
21166
นางสาวอนงค์นาถ ตันต้าว []
21
21168
นายโกเมศ ลาดปะละ []
22
21190
นางสาวณัฐชยา เกตุสาคร []
23
21201
นางสาววริศรา อินต๊ะศิลป์ []
24
21206
นางสาวอริยา หน่อท้าว []
25
21208
นางสาวอัญญารัตน์ กองใจ []
26
21219
นางสาวกมลภัทร ชัยชะนะ []
27
23157
นายศักรภพ นันติ []
28
23158
นายสุธีรัตน์ ทำของดี []
29
23159
นางสาวจุฑามาศ จอมมงคล []
30
23160
นางสาวนิราภรณ์ ไชยวรรณ์ []
31
23161
นางสาวเปี่ยมรักษ์ หนักแน่น []
32
23162
นางสาวพันธ์วิรา ฤทธิแสง []
33
23163
นางสาวภัณฑิรา บุตรดี []
34
23165
นางสาววรัญญา ยั่วยวน []
35
23166
นางสาวสุพนิดา วรรณชัย []