นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  8
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21956
นายสพล ไมตรีนฤมล []
2
21959
นางสาวกฤติยา สัมมาปฏิบัติ []
3
21962
นางสาวจิตทิวา ไชยยานันตา []
4
21965
นางสาวจุฬารัตน์ ศรีอำคา []
5
21968
นางสาวณัฐธิชา มิสกุล []
6
21971
นางสาวธนภรณ์ ไถลแก้ว []
7
21974
นางสาวปฏิญญา คำลือ []
8
21977
นางสาวลักษณ์สุดา ยะปิ๋ว []
9
21978
นางสาววรนุช ธนู []
10
21980
นางสาววริศรานันท์ พาพันธ์ []
11
21984
นางสาวศุภรัตน์ โพธิชัย []
12
21991
นายนพรัตน์ วงค์แก้ว []
13
21992
นายปรัชญา สมโน []
14
22019
นางสาวปิยธิดา สวัสดี []
15
22030
นายกษิดิศ ไชยบุญเรือง []
16
22033
นายเจษฎาภรณ์ คิดดี []
17
22110
นางสาวสุภัสสรา ไชยมงคล []
18
22160
นายณัฐกิตติ์ พันธ์สวัสดิ์ []
19
22230
นางสาวยาสุมินทร์ แก้วนวน []
20
22240
นายเจตนา อยู่เกียรติกุล []
21
22247
นายบวรวิทย์ บัวสุวรรณ์ []
22
22281
นายคุณานนต์ ยศคำ []
23
22283
นายฐิติพันธิ์ รักษา []
24
22284
นายธีรภัทร ชาติงูเหลือม []
25
22290
นายภูมิผไท ไชยจันดี []
26
22292
นายวรเมธ สยาม []
27
22299
นางสาวกุลกาญจน์ สุทธหลาน []
28
22330
นายวิวรรธน์ ปนธะรังษี []
29
22332
นายเสฎฐวุฒิ อินชน []
30
22335
นางสาวกมลลักษณ์ อาทรประชาชิต []
31
22336
นางสาวกฤติยา ปาละมี []
32
22340
นางสาวชนัษฏา อินชำนาญ []
33
22355
นางสาววรัญญา เงินตั๋น []
34
22380
นางสาวณัชริกา กันทะสอน []
35
22408
นายปฏิภาณ เครืออ้อย []
36
22417
นางสาวชาลิสา เลิศกิจจา []
37
23930
นางสาววันดี อินวงศ์ []
38
23931
นายณัฐวุฒิ รักพ่อ []
39
23932
นายวีระพงษ์ ใจใชย []