นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21499
นายกนกศักดิ์ อินสาร []
2
21505
นายฉัตรบดินทร์ เทพทองปัน []
3
21509
นายธนากรณ์ แก้วนะ []
4
21512
นายภูวนาท พรมมา []
5
21513
นายเมธานนท์ หินนก []
6
21557
นายสิริภูมิ พูลทรัพย์ไพศาล []
7
21583
นายชัชวาล โนใจ []
8
21589
นายธนวัฒน์ รัตนเดชาสกุล []
9
21591
นายธราวิชญ์ วงศ์ใหญ่ []
10
21593
นายธีรภัทร เขียวชม []
11
21596
นายพศวัฒน์ แก้วฟู []
12
21632
นายธนพัฒน์ สิงห์ตื้อ []
13
21639
นายศิริพงษ์ อินทร์กาวี []
14
21675
นายธีรภาพ แสงสว่าง []
15
21683
นายวัฒพล ช่างเขียน []
16
21699
นางสาวศุภากานต์ เจนจัด []
17
21708
นายกิตติศักดิ์ แสงทอง []
18
21722
นายวัชรินทร์ สิทธิ []
19
21727
นางสาวกนกกาญจน์ สารกา []
20
21739
นางสาวมัตติกา บุญทา []
21
21740
นางสาววราภรณ์ เขื่อนเชียงสา []
22
21933
นายทรงเกียรติ ไชยด้วง []
23
23730
น.ส.ดวงฤทัย ยอดโนชัย []
24
23731
นายอนันท์ ท้าวก๋า []
25
23732
นายไพบูลย์ วิเศษชาติ []
26
23733
นางสาวณัฎฐริกา ธรรมยุติ []
27
23734
นางสาวอทิตยา แสงแก้ว []
28
24347
นายธวัชชัย ศิริแสน []