นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20771
นายศุภกร เรืองขจร []
2
20773
นายสุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ []
3
20786
นางสาวธิดารัตน์ เงินเศษ []
4
20804
นายชิษณุพงษ์ สาศิลป์ []
5
20854
นายวุฒิชัย ฟังช้า []
6
20857
นายเสกสรรค์ สามสี []
7
20859
นายอัษฎายุธ พรมผัด []
8
20873
นางสาวสิตานันท์ รัตนะ []
9
20877
นางสาวอริศรา กันยา []
10
20896
นายวิเชษฐ์ ปุดธิมา []
11
20915
นางสาวปิยฉัตร ไชยราช []
12
20930
นายธีรวัฒน์ ฟองดา []
13
20933
นายปารเมศ ราญรอน []
14
20955
นางสาวภัทรียา โอภาศ []
15
20979
นายวิทยา เข็มสิทธิ์ []
16
20989
นางสาวจิณัฐชา อาทรประชาชิต []
17
20992
นางสาวธิดารัตน์ ตานคำ []
18
21001
นางสาวสุรภา ธันยาจิรภัค []
19
21021
นายวาทิตย์ อุปลังการ []
20
21027
นางสาวจุฑามาศ ขัดทรายขาว []
21
21030
นางสาวชนินาถ ไชยยิถะ []
22
21039
นางสาวสุกัญญา พลหาญ []
23
21046
นายเกียรติพงศ์ อินทร์ชน []
24
21071
นางสาวณัฐนันท์ มาสุข []
25
21074
นางสาวนริศรา ปันยศ []
26
21077
นางสาวพรรณี คำกิ่ง []
27
21153
นางสาวทิพวรรณ อินกลัด []
28
21179
นายนิตินัย ใจโลกา []
29
21209
นายกัมพล กาญจน์วีระโยธิน []
30
21368
นางสาวปานประดับ ศักดิ์ศรี []
31
23145
นายจิราวุฒิ ปันต่า []
32
23148
นายธีรยุทธ ช่างประดับ []
33
23150
นายพงศธร อิสระ []
34
23152
นายมงคล ช่วยบ้าน []
35
23154
นางสาวนรีรัตน์ จอมมงคล []
36
23156
นางสาวสุธิดา รักแม่ []