นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21403
นางสาวศศิกานต์ วุฒิ []
2
21490
นางสาวภัสนันท์ บุญยรัตน์ []
3
21508
นายเตชินท์ พิพัฒน์เสฐียรกุล []
4
21586
นายณัฐพัฒน์ มามงคล []
5
21605
นางสาวกัลยาณิน ผู้ดี []
6
21607
นางสาวจริยา กาศรีนุช []
7
21609
นางสาวจุไรรัตน์ สิงห์ตื้อ []
8
21610
นางสาวชนิกานต์ จั๋นจี๋ []
9
21613
นางสาวทยาภรณ์ หมอป่า []
10
21626
นายคุณวุฒิ วงศ์วุฒิ []
11
21640
นายศุภโชค สุนันต๊ะ []
12
21642
นายสหัสวรรษ คำพรรณ์ []
13
21645
นางสาวกชพร บุญเหลา []
14
21652
นางสาวปริญญา แก้วอาวุธ []
15
21656
นางสาวรวิภา หมอป่า []
16
21657
นางสาววรัชนันท์ ตันยา []
17
21663
นางสาวสุภาวิตา กองคำ []
18
21676
นายนฤนนท์ บางแช่ม []
19
21694
นางสาวพรอุษา คล้ายเดช []
20
21696
นางสาวรัตติยาภรณ์ ชัยเนตร []
21
21707
นายกรภัทร์ จำปานคร []
22
21711
นายจิรศักดิ์ ต๊ะสอน []
23
21745
นางสาวอนิศรา บุญสุระ []
24
21747
นางสาวอารีรัตน์ ทะตา []
25
21829
นายณัฐนันท์ ใจผง []
26
23717
นายธีรภัฒน์ มาภิรมย์ []
27
23718
นางสาวกฤษณี ธะนะแก้ว []
28
23719
นายณัฐวุฒิ ชัยวุฒิ []
29
23722
นางสาววรรณพร จักต๊ะน๊ะ []
30
23724
นายธนากร วิสัย []
31
23725
นายสหศวรรษ ทะพาน []
32
23729
นางสาวกัลยรัตน์ ฟองจินา []
33
23759
นายอรุณโรจน์ ตันติ๊บ []
34
24342
นางสาวนพเก้า จรูญสกุลวงศ์ []
35
24344
นายสัณหวัช วงค์ศรีเทพ []