นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20292
นายอภิสิทธิ์ กันทะเนตร []
2
20780
นางสาวจิราภรณ์ ยศใจ []
3
20793
นางสาวศุภสุตา มณีวรรณ []
4
20798
นายก้องภพ ทะลือ []
5
20818
นางสาวเกษสุดารัตน์ ธรรมขัติย์ []
6
20826
นางสาวปราณปริยา เมืองมูล []
7
20836
นางสาวอนัญญา อาซอง []
8
20838
นายกฤตยชญ์ ยะคำ []
9
20882
นายฐิติพงษ์ สุธรรมแปง []
10
20884
นายนนทวัฒน์ ช่างปัด []
11
20895
นายวิษณุ มณีสว่าง []
12
20900
นายอมรเทพ เงินฝรั่ง []
13
20901
นายอัครา ไชยมณี []
14
20906
นางสาวณัฐธิชา แสนค่ายแก้ว []
15
20911
นางสาวนัดธิตา กาชัย []
16
20920
นางสาววศินี วงศ์ใหญ่ []
17
20935
นายเมธาสิทธิ์ ราชเมืองมูล []
18
20946
นางสาวณัฐฐา ภูวงศ์ []
19
20975
นายภราดร สุทะ []
20
20988
นางสาวกัญญารัตน์ ใจปราง []
21
21025
นางสาวกันยาพร ธิโปธา []
22
21059
นายเมธาสิทธิ์ ไชยยะ []
23
21165
นางสาวสุภาพัฒน์ นำแปง []
24
21213
นายบุริศร์ วงศ์สอน []
25
21214
นายพรลภัส สมฤทธิ์ []
26
21227
นางสาวชิดชนก แวงมั่ง []
27
21366
นายธนนันท์ ไชยวงค์ []
28
23133
นายกันตพงศ์ กาวีละ []
29
23134
นายไชยภัทร กองการ []
30
23135
นายปฏิภาณ มงคล []
31
23136
นายวัชรวิทย์ ทำการ []
32
23137
นายวันเฉลิม เหล็กแปง []
33
23139
นางสาวมณฑิตา ทรงงาม []
34
23140
นางสาวศุภามาส อินต๊ะมูล []
35
23141
นางสาวสุธิดา หวังมีมงคล []
36
23143
นางสาวหัสยา สิ่งของ []