นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  6
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21541
นายจรณชัย สังขาว []
2
22010
นางสาวณัฐณิชา แสนอาทิตย์ []
3
22049
นางสาวอัจจิมา มาลัยวัลย์ []
4
22073
นายจักริน จะตุนาม []
5
22078
นายฐิตินันท์ จันทร์ทิพย์ []
6
22081
นายนัฐวุฒิ วอหล้า []
7
22084
นายพงศ์ศธร โกดถา []
8
22085
นายภัทรพงษ์ ยาแก้ว []
9
22088
นายอชิตพล ทรงงาม []
10
22092
นางสาวกฤตยากร สมปานวัง []
11
22098
นางสาวบุณยาพร สุปัน []
12
22099
นางสาวปภาวรินท์ วงศ์วาท []
13
22100
นางสาวประภัสสร พูลเพิ่ม []
14
22103
นางสาวรัชนีกร สุลินทอง []
15
22104
นางสาวรัตน์ธนวรรณ ปานา []
16
22106
นางสาววรกานต์ ไชยจันดี []
17
22107
นางสาววรัญญา บำรุงนา []
18
22130
นายสงกรานต์ สีหมอก []
19
22159
นายณัชนนท์ วะลัยสุข []
20
22161
นายณัฐวัตร พัฒนอุดมกิต []
21
22176
นางสาวกรรณิการ์ การเขี่ย []
22
22179
นางสาวเกษฎาพร เนตรเมืองมา []
23
22186
นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังคำ []
24
22191
นางสาวประภาพร สิงห์ธิสาร []
25
22194
นางสาวพิชชาอร ไชยวงค์ []
26
22265
นางสาวฐิตินันท์ เรืองขจร []
27
22268
นางสาวปัญญดา รักดี []
28
22272
นางสาวรุจิลดา ไกลถิ่น []
29
22278
นางสาวสุพิชชา อุทธิยา []
30
22334
นางสาวชลญา กองเงินนอก []
31
23760
นายธีรวุฒิ ถานาเรือ []
32
24314
นางสาวกรณิการ์ เจ้าส่ง []
33
24316
นางสาวปลายฝน ปัญจะรักษ์ []
34
24317
นางสาววรรณพะสา คนเก่ง []
35
24318
นายชินราช เพ็ชรใจศักดิ์ []
36
24319
นางสาววิชาดา เกิดแพร []
37
24328
นายชัชชล เอี่ยวเฮ็ง []
38
24329
นางสาวณัฐมล พงษาบรรพต []
39
24888
นายพรหมสิต รู้ทำนอง []