นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20800
นายคุณานนท์ ลำมะวงค์ []
2
20806
นายนนทสิต เถาวัลย์ []
3
20809
นายพนธกร ช่างปัด []
4
20811
นายวชิระ สิทธิกรณ์ []
5
20817
นาย อรรถพล พลวงษ์ []
6
20843
นายณัฐภัทร พงษ์ปัน []
7
20847
นายธีรพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์ []
8
20849
นายภควัต ชัยดี []
9
20863
นางสาวญาสุมินทร์ หมอกเหมย []
10
20924
นายจิรวัฒน์ สุทธิ []
11
20926
นายชยานันท์ บุราญเดช []
12
20938
นายสหัสวรรษ ปะสาวะโท []
13
20963
นายไกรวิทย์ วงศ์เจริญ []
14
20969
นายณัฐพงศ์ แก้วนันท์ []
15
21023
นายอรรถพงศ์ ทะระมา []
16
21024
นายเอกประวี แสนสาร []
17
21045
นายกิตติพัฒน์ มุขภักดี []
18
21054
นายนาถวัฒน์ ช่างเก็บ []
19
21100
นายวุฒิชัย ใจโน []
20
21107
นายอรรถรัตน์ บุญคำตัน []
21
21114
นางสาวธิติพร จันทร์หัวนา []
22
21115
นางสาวธัญลักษณ์ พรมมา []
23
21120
นางสาววรนุช ศรีสุข []
24
21212
นายธนพัฒน์ พรมไชย []
25
22528
นายณัฎฐกิตติ์ คงพิทยาวงศ์ []
26
22985
นายวชิรวิทย์ สติมั่น []
27
23071
นายณรงศ์กต บุรีสูงเนิน []
28
23126
นายนรวิทญ์ หลักคำ []
29
23128
นายสถาพร ไชยเป็ง []
30
23129
นางสาวเบญจวรรณ์ บริบูรณ์ []
31
23130
นางสาวปวีณ์สุดา มาต๊ะ []
32
23131
นางสาวอภิญญา พิบูลย์บท []
33
23132
นางสาวอินธิรา ปฏิพังเค []
34
23144
นายกรวิชญ์ แก้วสนั่น []
35
23146
นายณัฐวัตร รักคำ []
36
23189
นายคมชาญ รู้ทำนอง []
37
23763
นางสาวศุภาพร นาคธน []