นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21387
นางสาวกัญญารัตน์ หน่อท้าว []
2
21413
นางสาวอภิญญา ปัญญาวงศ์ []
3
21477
นางสาวกวินทิพย์ วรรณชัย []
4
21496
นางสาวอนัญญา ใจชื่น []
5
21522
นางสาวจุฑาพร ลำสาร []
6
21547
นายนครินทร์ พระแป่ []
7
21555
นายสหพล อันทสุทธิ์ []
8
21559
นายอนุสรณ์ ไชยวุฒิ []
9
21561
นางสาวเกวลิน ฟูแสง []
10
21567
นางสาวณัฐธิดา ขัติยสาร []
11
21575
นางสาววณัฐยา แปงคำ []
12
21578
นางสาวสุกัญญา การเก็บ []
13
21620
นางสาวพีรดา ไชยพันธ์ []
14
21628
นายชยธร แพงจ่อย []
15
21650
นางสาวธนิสรา แก้วราช []
16
21662
นางสาวสุภามาศ ทองสุข []
17
21664
นางสาวอังคณาภรณ์ ใจวงค์ []
18
21665
นางสาวอันนา ภูเด่นผา []
19
21673
นายธวัชชัย คำแดง []
20
21679
นายปิยาวัตร ไชยวงค์ทอน []
21
21688
นางสาวจิรัฐยา บุญหาญ []
22
21692
นางสาวนิฒิพร สมคะเน []
23
21693
นางสาวปติณญา แปงกล []
24
21702
นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณะ []
25
21742
นางสาวสิริกานต์ อุ่นหล้า []
26
21744
นางสาวเสาวลักษณ์ คำชื่น []
27
21827
นางสาวสิปปกร ศรีสว่าง []
28
21840
นางสาวณัฏฐณิชา หน่อสุวรรณ []
29
21848
นางสาวภัททิยา อาจอาษา []
30
23707
นางสาวมณฑิญา สีใจมา []
31
23709
นายเช็งเซีย กัง []
32
23711
นางสาวณิฌาภัค นำทุน []
33
23712
นายศิวกร ชาติเวียง []
34
23713
นายคัมภีรภาพ ปุระตา []
35
23714
นายกีรพัฒน์ ศรีใจวัง []
36
23715
นายณุธิชา ตาสิทธิ์ []
37
23716
นางสาวกมลวรรณ สะตะ []
38
23776
นางสาวนิภา อินทร์บุญ []
39
24341
นางสาวสุภารัตน์ ใจหาญ []