นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20760
นายธนาภัทธิ์ สีใส []
2
21378
นายณัฐดนัย รู้ทำบุญ []
3
21379
นายณัฐพัฒน์ ภูภักดี []
4
21410
นางสาวสิรินาถ ประยศ []
5
21428
นายภาคภูมิ ลือเรือง []
6
21461
นายณัฐพงศ์ ไชยวัณณ์ []
7
21500
นายกอบกูล เสตะกสิกร []
8
21501
นายจิรพนธ์ สุทธะ []
9
21502
นายจิรวัฒน์ ยานะ []
10
21518
นายเอกอนวัชร อัศวภูมิ []
11
21540
นางสาวไอลดา ล้อมวงษ์ []
12
21543
นายชินวัตร หลวงเป็ง []
13
21618
นางสาวพาทินธิดา วงค์ลา []
14
21624
นางสาวสกุลไทย จันทร์พรม []
15
21684
นายวุฒิชัย ใจยศ []
16
21686
นางสาวกชกานต์ กายชัยภูมิ []
17
21690
นางสาวณหทัย จิตถา []
18
21698
นางสาวศิรัณยาธร แยงคำ []
19
21710
นายจิติวัฒน์ มูลธิดา []
20
21734
นางสาวนิรมล บุญมานอก []
21
21746
นางสาวอารียา จันต๊ะภา []
22
21797
นายณัฐชนน จันจี๋ []
23
21838
นางสาวฐิติพร อิ่นคำ []
24
21839
นางสาวฑิตยา ว่องไว []
25
21850
นางสาววรัญญา คำมา []
26
21855
นางสาวสุพิชชา รักนา []
27
21931
นางสาวนภัสสร บังงึ้ม []
28
22378
นางสาวณัฐกฤตา คงพิทยาวงศ์ []
29
23696
นางสาวนฤมล ภูกิ่งหิน []
30
23698
นางสาวกาญจนา กาวิโล []
31
23699
นางสาวสุธาวัลย์ โนใจ []
32
23701
นางสาวสิริรัตน์ เสาโปน []
33
23702
นางสาวสุภัสสร อุประการคำ []
34
23703
นางสาวประภาพร ศรีใจ []
35
23704
นางสาวเกวลี กุมภัณฑ์ []
36
23706
นางสาวศศิกานต์ เบ็ญจฆรณี []
37
24305
นางสาวจิตรทิพย์ สถาน []
38
24887
นายณรงกรณ์ ลีลาศสง่างาม []