นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  4
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20775
นายสุรยุทธ อังศุธรรังสี []
2
20801
นายจักรกฤตย์ ลือเลิศ []
3
20830
นางสาววรัญญา หมอป่า []
4
20841
นายจารุกิตติ์ รักพ่อ []
5
20842
นายณัฐพล ต้นวงศ์ []
6
20871
นางสาววนิดา เรียนคำ []
7
20879
นางสาวอัญชลี แซ่ย่าง []
8
20919
นางสาววทันยา วงศ์วาท []
9
20922
นายกิตติวัช อุดมพันธ์ []
10
20923
นายกิติศักดิ์ แสนเขื่อน []
11
20925
นายชลิต อินต๊ะวิทูล []
12
20940
นายอนาวิล ดีนุสนธิ์ []
13
20949
นางสาวนลินนิภา แปงจะนะ []
14
20966
นายเจษฎา หลวงจินา []
15
21043
นางสาวอรทัย โกดถา []
16
21067
นางสาวกนกวรรณ พิมพิลา []
17
21080
นางสาววิชาดา ผาบพิชวงค์ []
18
21085
นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ตื้อ []
19
21089
นายธนวัฒน์ เรือนสิทธิ์ []
20
21110
นางสาวคัทติญา ก๋าวงศ์ []
21
21111
นางสาวจิรชญา บุญทาคำ []
22
21121
นางสาววัชราภรณ์ เมฆะ []
23
21215
นายพีรพล แซ่ลี้ []
24
21221
นางสาวจิณห์นิภา มาลัย []
25
22603
นายปวีณ มังเทศ []
26
23118
นายธีรเดช วรรณสอน []
27
23119
นายสิทธิกร ไชยเทพ []
28
23120
นางสาวกรรวี อุตุพร []
29
23121
นางสาวกัญญารัตน์ บุญเสงี่ยม []
30
23122
นางสาวกานต์ธิดา ฝาชัยภูมิ []
31
23123
นางสาวฐานิกา ธรรศิริ []
32
23124
นางสาวพีรนันท์ อำนาจศาล []
33
23125
นางสาวสุพิชญา อิทิมา []
34
23147
นายธีร์ธวัช จันทิมา []
35
23641
นางสาวสุวิกาญณ์ โชตินาเสียว []
36
23768
นางสาวมนัสนันท์ ก้อนคำตัน []
37
23890
นายวิชชวุฒิ ตันยา []