นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20763
นายนันทวัฒน์ เฟื่องสูงเนิน []
2
20764
นายพัฒนพล สมแก้ว []
3
20790
นางสาวรินทิพย์ สิ่งของ []
4
20799
นายคณาวุฒิ เงินเศษ []
5
20802
นายจาตุรันต์ นันทศักดิ์ []
6
20827
นางสาวปิยากร ว่อง []
7
20839
นายกฤษณพงศ์ จันต๊ะคาด []
8
20845
นายธนัตม์ ชุมภูพเยาว์ []
9
20872
นางสาววิสสุตา สอนแก้ว []
10
20874
นางสาวสิริยากร ขันเงิน []
11
20929
นายธีระชัย ไชยวงค์ทอน []
12
20931
นายนฤชัย ไชยบุญเรือง []
13
20936
นายวัชรพล ติ๊บแก้ว []
14
20941
นายอนุภัทร นะสาร []
15
20948
นางสาวนภัสสร รู้บาปบุญ []
16
20964
นายกฤตนัย เรือนคำ []
17
20970
นายต้นตระการณ์ แก้วน้อย []
18
21063
นายสุรศักดิ์ เชิงดอย []
19
21076
นางสาวพรจิรา ปันเป็ก []
20
21078
นางสาวเมธาพร ผาบไชย []
21
21084
นางสาวสุนันทินี คงเรือน []
22
21112
นางสาวชรันดา ดวงเอ้ย []
23
21196
นางสาวปิยฉัตร ถาแก้ว []
24
21218
นายศุภกฤต นาคปลอด []
25
21225
นางสาวชณิลตา จัดแจง []
26
21232
นางสาววรัญญา เจริญพัฒนาสกุล []
27
22526
นายภาณุวัฒน์ ศรีกันชัย []
28
23101
นายระวิโรจน์ สรินรัตน์ []
29
23102
นายศุภกิตย์ รินทร์ใจ []
30
23103
นางสาวกัญญาภัค นาเมืองรักษ์ []
31
23104
นางสาวเกวลิน เสาโปน []
32
23105
นางสาวจิราพร ไชยพล []
33
23106
นางสาวณิชาภัทร ไชยสาร []
34
23107
นางสาวนรีกานต์ จันทร์แก้ว []
35
23108
นางสาวภัคจิรา เหล็กแปง []
36
23109
นางสาวมฑิตา สติหมั้น []
37
23111
นางสาวเมทินี ดวงคำ []
38
23112
นางสาววชิรญาณ์ มะโนสมบัติ []
39
23113
นางสาววรรณิดา พูนสุวรรณ์ []
40
23115
นางสาวศศินา ทารินทร์ []
41
23116
นางสาวอรยา แก่นท้าว []