นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  3
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21390
นางสาวชฎาพร สิทธิ []
2
21418
นายณัฐชนน มีสุข []
3
21419
นายณัฐนนท์ สายยืด []
4
21431
นายศรชัย โพธิ์ดี []
5
21432
นายศาศวัต จันต๊ะยอด []
6
21439
นางสาวขวัญชนก อัมพุธ []
7
21449
นางสาวพิมพ์วิภา ปละโน []
8
21450
นางสาวมะริสา แก้วปา []
9
21460
นายณัฐพงศ์ เกิ้งบุรี []
10
21475
นางสาวกชกร แก่นสาร []
11
21482
นางสาวนริสรา คำนนท์ []
12
21484
นางสาวปนัดดา หัวนา []
13
21488
นางสาวพัชราภา จันต๊ะนาเขตร []
14
21516
นายศตวรรษ เนตรใส []
15
21534
นางสาววรารัตน์ ภูห้องเพชร []
16
21539
นางสาวอัจฉรา ไกลถิ่น []
17
21565
นางสาวชนินาถ เป็งมา []
18
21566
นางสาวณัฎฐณิชา ไกรวงค์ []
19
21621
นางสาวภัทรพรรณ อินธิมา []
20
21633
นายธีรภัทร์ ลาบุตรดี []
21
21689
นางสาวชินานาถ กองอินทร์ []
22
21703
นางสาวอริศรา ทิพบุญศรี []
23
21705
นางสาวอลิชา หินนะราย []
24
21830
นายธัญชนก พรมโสภา []
25
21846
นางสาวพัณพิชา ศรีวิชัย []
26
21854
นางสาวสุทธิกา นาราศักดิ์ []
27
21935
นายยศภัทร ธรรมจันตา []
28
23424
นางสาวกัญญาณัฐ ยศประเสริฐ []
29
23686
นางสาวเอมมิกา วงษา []
30
23687
นางสาวนิศาชล กุมพันธุ์ []
31
23688
นางสาวกฤษณา คำดี []
32
23691
นายพันธกานต์ สมฤทธิ์ []
33
23692
นายปณิธาน ปัญญาหล้า []
34
23693
นางสาวอรทัย ศิริใจ []
35
23694
นางสาวนิพัชตรา ปิวะนา []
36
23695
นางสาวไพลิน บุญหมั้น []
37
23710
นางสาววชิรญาณ์ ใจมา []
38
24345
นางสาวสุภาภรณ์ ผาบไชย []