นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21424
นายชิติภัทร สังข์อ่อนดี []
2
21453
นางสาวศิราภรณ์ เล็กเจริญ []
3
21485
นางสาวปานรวี สิทธิภารัตน์ []
4
21489
นางสาวพิชชาพร กันทา []
5
21492
นางสาวลักขณา เครือจันทร์ []
6
21495
นางสาวเสาวนีย์ แสนยศ []
7
21510
นายนนท์ปวิธ ถิ่นมุกดา []
8
21538
นางสาวสุพิญช์สินี ละหงษ์ []
9
21562
นางสาวเกศรา วงษ์เกย []
10
21564
นางสาวโฉมสอางค์ ฟ้าตา []
11
21569
นางสาวน้ำทิพย์ คำแดง []
12
21597
นายภาคิน โชคเดชานนท์ []
13
21600
นางสาววิปัทม์ติยา เจริญราช []
14
21603
นายเอกรินทร์ อิ่นคำ []
15
21606
นางสาวกานต์ธีรา ถุงปัญญา []
16
21611
นางสาวชลธิชา กล้วยแดง []
17
21612
นางสาวณัฐธิดา ประจันต๊ะ []
18
21614
นางสาวธัญวรรณ เครือวงศ์ []
19
21622
นางสาวรัชนีกร รู้อ่อนน้อม []
20
21623
นางสาวศิรัญญา เมืองพิน []
21
21641
นายสรวิศ แก่งกระโทก []
22
21649
นางสาวฐิตินันท์ ขัตติยะ []
23
21659
นางสาวศิริณีย์ กันทับ []
24
21674
นายธวัชชัย อินธิมา []
25
21687
นางสาวกัญญาลักษณ์ ยอดวงศ์ []
26
21695
นางสาวรัตติการณ์ ยองเพชร []
27
21701
นางสาวสุภารัตน์ ดู่อุด []
28
21822
นางสาวรัตนาพร พิลาวุฒิ []
29
21834
นางสาวจิราวรรณ หาญอุ่น []
30
23675
นางสาวอังชลิกา ราชลำ []
31
23676
นางสาวธนิดาพร วิทยาพร้าว []
32
23677
นางสาวกีรติกา ธิทะ []
33
23678
นายเอกรัตน์ ใจน้อย []
34
23679
นางสาวทิพย์สุดา สมฤทธิ์ []
35
23680
นางสาวนาถฤทัย ไชยชนะ []
36
23681
นายกิตติธัช บุญพิเศษ []
37
23682
นางสาวจีราวรรร ช่างเก็บ []
38
23684
นางสาวสุนิชา สีดี []