นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  2
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20758
นายชนาธิป ชัยรัตน์ []
2
20761
นายธนากร เครือเถาว์ []
3
20765
นายพัทธดนย ์ ไชยเนตร []
4
20768
นายวรายุทธ เหล็กแปง []
5
20769
นายรัชชานนท์ กาวิชัย []
6
20815
นายสรยา เสาวพงษ์ []
7
20816
นายอภิวัฒน์ นันใจ []
8
20831
นางสาววนัชพร อรินทร []
9
20860
นางสาวจุฑาทิพย์ ทะตา []
10
20861
นางสาวจุฑามาศ เรือนมูล []
11
20867
นางสาวมนธิรา พิณโสดา []
12
20869
นางสาวรุจีรัตน์ พูมพักดิ์ []
13
20870
นางสาววณิชยา หงษ์สีทอง []
14
20890
นายบูรณพันธ์ บุญมา []
15
20904
นางสาวชมพูนิกข์ กิติลือ []
16
20917
นางสาวระลินทิพย์ ไชยเนตร []
17
20927
นายณัฐวัตร ปละสอน []
18
20942
นางสาวกชนุช อินทรา []
19
20947
นางสาวณัฐริกา สุเมธาลังการ []
20
20953
นางสาวพิชญา เทพทองปัน []
21
20961
นางสาวสุภัสสร จันเสาร์ []
22
21037
นางสาววรารัตน์ วงศ์สนันท์ []
23
21070
นางสาวณัฎฐณิชา ช่างเก็บ []
24
21126
นางสาวอรอนงค์ ทายะนา []
25
21133
นายนครินทร์ ผัดหน้า []
26
21138
นายภาณุวัฒน์ กาวิชัย []
27
21150
นางสาวทิพกมล ไชยกุล []
28
21178
นายธรณิศร ทิพย์ปัญญา []
29
21233
นางสาววันวิสาข์ คำวัง []
30
23085
นายธนบัตร มุตยา []
31
23086
นายหิรัณย์ รักนา []
32
23087
นางสาวชลิตา เจ้าส่ง []
33
23088
นางสาวบัณฑิตา ทำการ []
34
23089
นางสาวปภัสร ศรีนวลชัย []
35
23090
นางสาวพิมพ์ศิลป์ ไฝ่เอ้ย []
36
23091
นางสาวภิชาพร เกิดแพร []
37
23092
นางสาววรวรรณ ถุงคำ []
38
23093
นางสาวสลินทิพย์ ไร่แตง []
39
23094
นางสาวสุดารัตน์ รักแม่ []
40
23095
นางสาวสุนัทสา รูปงาม []
41
23096
นางสาวโสภา เชื้อแสง []
42
23097
นางสาวอริสรา มะโนวรรณ []
43
23098
นางสาวอังคณา เวียงเหล็ก []