นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  10
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21399
นางสาววนัสนันท์ กันต๊ะยศ []
2
21401
นางสาวศตกมล ปูชัย []
3
21405
นางสาวศิรินทร์พร จินะศรี []
4
21406
นางสาวศิรินรัตน์ คำแผ่นชัย []
5
21414
นางสาววิจิตรา ใจปินตา []
6
21415
นางสาวอาภาวี ช่างเหลา []
7
21417
นายจิราธร พราหมณ์แก้ว []
8
21426
นายนฤเทพ ฟังเร็ว []
9
21441
นางสาวธัญญารัตน์ ระวังการ []
10
21463
นายธนดล แก้วตา []
11
21468
นายไพรวัลย์ บุญสินชัย []
12
21486
นางสาวพรภวิกา หมั่นฝึกพันธ์ []
13
21756
นายธัชนนท์ จันทร์สา []
14
21773
นางสาวชลธิชา ปิ่นแก้ว []
15
21777
นางสาวทยาภรณ์ ภูด่านวัว []
16
21780
นางสาวปรีชยานันท์ มั่นทอง []
17
21782
นางสาวพรรณมาศ สารจันทร์ []
18
21783
นางสาววณิชยา อุตมา []
19
21785
นางสาวสุพนิดา ฟังช้า []
20
21787
นางสาวอภิญญา เครือเถาว์ []
21
21794
นายชคัทพล ค้าแก้ว []
22
21811
นางสาวชาริณี แก้วกิริยา []
23
21813
นางสาวนภัสนันท์ กันทัพ []
24
21817
นางสาวพสชนัน จงจิตร []
25
21818
นางสาวพัชราภรณ์ อนุภาพ []
26
21820
นางสาวภาวรินทร์ เขตรักษา []
27
21824
นางสาววชิราพร พรมมา []
28
21853
นางสาวสตรีรัตน์ กุบนาแปง []
29
21857
นางสาวอารีวรรณ จันทร์ถา []
30
22601
นายกฤติธี เปล่งรัศมี []
31
23755
นางสาวบุลภรณ์ หินแก้ว []
32
23756
นางสาวปานทิพย์ กิจวิริยะการ []
33
23758
นายบัณฑิต คลาปูน []