นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
20757
นายกิตติยุต แก้วปา []
2
20759
นายณัฐพล อนุภาพ []
3
20766
นายพิชชาพงค์ สมวุฒิ []
4
20778
นางสาวจารุวรรณ คำเหล็ก []
5
20787
นางสาวนมิดา ปงกา []
6
20788
นางสาวประภัสสร กุมศักดิ์ []
7
20789
นางสาวพีราวรรณ ปันมา []
8
20791
นางสาวทิชาพรรณ บรรดิอาริยา []
9
20792
นางสาววาทินีย์ สีเชียงสา []
10
20794
นางสาวสิรินทรา แข่งแข []
11
20795
นางสาวสุภาภรณ์ ปันทิพย์ []
12
20796
นางสาวอัฉราพร แก้วกันทะ []
13
20822
นางสาวณัฎฐธิดา เมืองแก้ว []
14
20824
นางสาวณัฐธิดา ดวงจินดา []
15
20829
นางสาวเรณุกา ธรรมสิทธิ์ []
16
20850
นายภาณุพงศ์ บุญนำ []
17
20864
นางสาวนุชจรี แก้วกันใจ []
18
20868
นางสาวรัตนากร รุ่งสว่าง []
19
20875
นางสาวเสาวณีย์ สุดตา []
20
20876
นางสาวสุพิศ กันเคลื่อน []
21
20878
นางสาวอริศรา หลวงแสง []
22
20888
นายบัญชาราช ไม้ฉำฉา []
23
20902
นางสาวกัญญารัตน์ อินโมหมื่นไวย []
24
20907
นางสาวทัศนีย์ กาชัย []
25
20910
นางสาวนริศรา ไชยแสน []
26
20912
นางสาวนิภาพร กาใจ []
27
20914
นางสาวปอปรียา อุทธิยา []
28
20918
นางสาวลิซ่า เบริกสม่า []
29
20943
นางสาวจิรารัตน์ คงดุก []
30
20957
นางสาววิลาสินี แก้ววังปา []
31
20959
นางสาวสุชาดา สาระวรรณ์ []
32
20962
นางสาวอัญชลี อย่างคุณธรรม []
33
20967
นายชนมภูมิ ปันคำ []
34
20976
นายภานุวัฒน์ ทำทาน []
35
20980
นายวีระพงษ์ รักเหล่า []
36
20981
นายวุฒิพงษ์ จันทร์แก้ว []
37
20983
นายอดิพงศ์ ปิยะนันท์ []
38
21003
นางสาวอิสริยา ไชยชุมภู []
39
21009
นายธิติพงศ์ ถาริยะ []
40
21092
นายธีรภัทร ภูมิสายดร []
41
21235
นางสาวอริศรา นะวะยศ []
42
22402
นางสาวกนกวรรณ ศรีวิรัตน์ []
43
23164
นางสาวรวงใจ ของ []