นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  ห้อง  1
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21380
นายณัฐวุฒิ ปุ๊ดไฝ []
2
21386
นายสิทธิชัย อุทธิยา []
3
21389
นางสาวจิรัตติยา ยศประเสริฐ []
4
21393
นางสาวนพลักษณ์ ยารังษี []
5
21394
นางสาวนุชนารถ สุทศิล []
6
21398
นางสาวฤดีรัตน์ มาดี []
7
21416
นางสาวอารียา ทะทา []
8
21437
นางสาวกานต์รวี มหาวงศนันท์ []
9
21443
นางสาวธันยพร จุใจ []
10
21444
นางสาวนทีทิพย์ คำวัง []
11
21445
นางสาวนริศรา ยาสมุทร์ []
12
21447
นางสาวพรรณิภา วรรณสอน []
13
21462
นายณัฐยศ สารวรรณ์ []
14
21480
นางสาวณัฐวดี วะสัตย์ []
15
21483
นางสาวนิติภรณ์ กาชัย []
16
21487
นางสาวพลอยไพรรินทร์ อาริยะ []
17
21491
นางสาวมนัญชญา รัตนวงษ์มงคล []
18
21494
นางสาวศรสวรรค์ กาน้อย []
19
21497
นางสาวอภิญญา มูลเรือนแก้ว []
20
21498
นางสาวอมรรัตน์ ไชยชมพู []
21
21519
นางสาวกวิสรา จิตพิมพ์ []
22
21523
นางสาวชญาพร โปษยาอนุวัตร []
23
21524
นางสาวชุติกานต์ เชื้อเมืองพาน []
24
21526
นางสาวนริศรา ศรีมงคล []
25
21531
นางสาวพีราวรรณ์ แก้วข้าว []
26
21535
นางสาววัชรินทร์ ฟูแก้ว []
27
21551
นายวิชชากร เพียรสงวน []
28
21563
นางสาวคริสต์มาส บุญเสริม []
29
21568
นางสาวดรุณี เคนจันทึก []
30
21571
นางสาวเปรมฤทัย รักชาติ []
31
21572
นางสาวภัทรวดี กันทะเนตร []
32
21577
นางสาววีรภัทรา ยอดยา []
33
21582
นางสาวอิสรีย์ จันทร์สุข []
34
21617
นางสาวเบญจรัตน์ มหาวงศนันท์ []
35
21647
นางสาวจิรัชญา กากูล []
36
21655
นางสาวเมทิณี ไชยคำ []
37
21658
นางสาววิชาดา จันสม []
38
21754
นายทิวากร ศรีโม []
39
21770
นางสาวจุฑาภรณ์ วิละทุก []
40
21791
นายเกียรติกุล อักษรดิษฐ์ []
41
21835
นางสาวชมพูนุช ชุมภู []
42
23186
นางสาววราทิพย์ เตชะฤทธิ์ []