นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  9
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21964
นางสาวจิรารัตน์ คำทองยศ []
2
21994
นายพงศธร วรสาร []
3
22045
นางสาวชรีรัตน์ หลวงใจ []
4
22053
นางสาวธีริศรา จี้ใหญ่ []
5
22058
นางสาวปิยะภาพร อุมา []
6
22105
นางสาวลักษณาลี สารศรี []
7
22177
นางสาวกัญญารัตน์ แก้วนา []
8
22178
นางสาวกิ่งกาญน์ คุณาเทพ []
9
22282
นายชัชกรินทร์ พงษ์ธนานุวัฒน์ []
10
22303
นางสาวชุติณัชชา อัครกุลวรญา []
11
22306
นางสาวณัฐณิชา จันทร์เรือง []
12
22308
นางสาวนิรัชพร ปอใจ []
13
22324
นายธิติบดินทร์ จันทร์ถา []
14
22325
นายพิชวัส วีระพงษ์ []
15
22348
นางสาวเปรมกมล ศรีวิชัย []
16
22359
นางสาวอุมาพร คุณปัญญา []
17
22374
นางสาวกรกนก นามจุมจัง []
18
22376
นางสาวกัลชฎาภรณ์ ธิโนชัย []
19
22392
นางสาววรฤทัย โอบอ้อม []
20
22397
นางสาวสุฑารัตน์ มาพิยะ []
21
22412
นายศุภเสกข์ อิ่นคำ []
22
22420
นางสาวธิดาภรณ์ ตัน []
23
23764
นายวัชรพงศ์ อคะไฮ []
24
23933
นางสาวสิราวรรณ ยศบุญเรือง []
25
23934
นางสาวธัญชนก ตุ้ยภิชัย []
26
23935
นางสาวศิริกัญญา มูลลา []
27
23936
นางสาวอุบลวรรณ สิทธิขันแก้ว []
28
23940
นายกันต์ กันอินทร์ []
29
23941
นางสาวไรวินท์ สมปันวัง []
30
23942
นางสาวนพมาศ ยอดวงค์ []
31
23943
นายณัฐวุฒิ บุญมา []
32
23944
นางสาวสุพิชญา สาลานันท์ []
33
23945
นางสาวหทัยกาญจน์ กันทะสอน []
34
23946
นางสาวอริศรา ทะระมา []
35
23947
นายจักรินทร์ ก่อสร้าง []