นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  7
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21697
นางสาววิชิตา พรมมา []
2
21741
นางสาววินุชจนีย์ อูบแก้ว []
3
21998
นายภูมินทร์ ชุ่มมงคล []
4
22075
นายเจษฎา จันทรา []
5
22077
นายชินวัตร จันแปงเงิน []
6
22079
นายณัฐพัฒน์ ถาเปียง []
7
22083
นายประเดิมชัย อินปั๋น []
8
22101
นางสาวปิยมน สมยอง []
9
22133
นายอนิรุทต์ ระวังการ []
10
22156
นายกรกฤต ยอดแก้ว []
11
22158
นายฉัตรมงคล รักตน []
12
22163
นายณัฐพนธ์ ยอดถี []
13
22166
นายติณณภพ กุณาพรหม []
14
22169
นายบริวัฒน์ ธนะวงศ์ []
15
22201
นายเกียรติศักดิ์ ลือชัย []
16
22277
นางสาวสิริกานต์ ภูภักดี []
17
22315
นางสาวศิริทิพย์ พูลชู []
18
23184
นายอนุพัทธ์ หมอป่า []
19
24320
นางสาวสิรีธร จันทร์จม []
20
24321
นายสิทธิศักดิ์ รักขัน []
21
24322
นายสุธิรัตน์ นันธิ []
22
24323
นางสาวภัสชลิตา สายบัว []
23
24324
นายชินวัฒน์ นาเมืองรักษ์ []
24
24325
นายวทัญญู ละครวงษ์ []
25
24326
นายภูเบศร์ แสงแก้ว []
26
24330
นายวิสิทธิศักดิ์ พุฒด้วง []
27
24331
นายกิตติศักดิ์ บัวละวงค์ []