นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22612
นายพีรพัฒน์ เดชสม []
2
22666
นางสาวกัลยากร ขันธะรัก []
3
22690
นายจารุกิตต์ เครือเถาว์ []
4
22723
นางสาวรพีภัทร จันหล้า []
5
22727
นางสาวสิรินดา ขันสล่า []
6
22734
นายกิตตินันท์ ชาติคง []
7
22740
นายศิวกร สิ่งของ []
8
22756
นายสุริยา ขันทะพล []
9
22802
นางสาวณัฐฐินันท์ รวดเร็ว []
10
22855
นางสาวสรณ์สิริ กองอินทร์ []
11
22871
นายปริตร โคตแสง []
12
22878
นายฤชา ทะโล []
13
22889
นางสาวญาณิศา ไชยวงค์ทอน []
14
22897
นางสาววชิราภรณ์ หว่อง []
15
22917
นายภูวดล ผัดธิ []
16
23067
นายธนกัญจน์ ชาญวัฒนกิจ []
17
23079
นางสาวปิยากร ระหงพนาดร []
18
23683
นายพงศกร ชมภูพเยาว์ []
19
24844
นางสาวกันตพร สารคำ []
20
24845
นางสาวชัชมาพร รักขัน []
21
24846
นางสาวนันทิชา รัตนะ []
22
24847
นางสาวพิมเกสร ไชยราช []
23
24848
นางสาวศศิวิมล ปะสาวะโพธิ์ []
24
24850
นางสาวสุขวรัตน์ สมศักดิ์ []
25
24851
นางสาวสุดารัตน์ นามวิลา []
26
24852
นางสาวสุทธิดา รักนา []
27
24853
นางสาวสุรัสวดี พรมคำปา []
28
24854
นางสาวอรนุช เจริญสุข []
29
24860
นางสาวเขมิกา รัตนะ []
30
24903
นายกิตติพงศ์ มีจ้อย []