นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
21976
นางสาวรุทตินันท์ บุญเป็ง []
2
21979
นางสาววรัญญา เชิงดอย []
3
22038
นายธีรพันธ์ อินผัด []
4
22043
นายวิทยา อมรสิทธิ์ []
5
22050
นางสาวณัฐวดี ศรีอำคา []
6
22061
นางสาวเฟรมนภา อุทธิยา []
7
22064
นางสาวลัคณา ยศเรืองศักดิ์ []
8
22128
นายวันมีชัย ปะสาวะโท []
9
22132
นายหัสดินทร์ สมใจ []
10
22135
นางสาวจิรภัทร์ สุทธิ []
11
22141
นางสาวปริยดา อาริยะ []
12
22143
นางสาวปิยธิดา อุตมา []
13
22184
นางสาวทัศนีย์ อินต๊ะไชย []
14
22210
นายภูริช รัตนะ []
15
22221
นางสาวจิราวรรณ ค้าคำ []
16
22223
นางสาวชลธิชา สุทธมงคล []
17
22228
นางสาวภรณัสม์ แก้วข้าว []
18
22233
นางสาววาริณี จันทร์มา []
19
22249
นางสาวณัฏฐณิชา แซ่ซิ้ม []
20
22253
นายรัฐนันท์ ปันนวน []
21
22259
นางสาวกานต์ธิดา กลาสี []
22
22261
นายทรงกฤต ทะออน []
23
22262
นางสาวจิราวรรณ ทะการ []
24
22263
นางสาวจิราพร จันสม []
25
22405
นายณัฐวัฒน์ ไชยมาส []
26
23708
นางสาวปาริฉัตร แปงเพ็ชร []
27
24307
นางสาววิชุตา ขันธ์แก้ว []
28
24308
นายณธรภพ คิดดี []
29
24309
นางสาวรัตนากร พูลพิพัฒน์ []
30
24310
นางสาวพัชริดา หล้าธิ []
31
24312
นางสาวณัฐธิดา ขันยุม []
32
24313
นางสาวศิริญญา พยัคศักดิ์ []