นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
22612
นายพีรพัฒน์ เดชสม []
2
22666
นางสาวกัลยากร ขันธะรัก []
3
22690
นายจารุกิตต์ เครือเถาว์ []
4
22723
นางสาวรพีภัทร จันหล้า []
5
22727
นางสาวสิรินดา ขันสล่า []
6
22734
นายกิตตินันท์ ชาติคง []
7
22740
นายศิวกร สิ่งของ []
8
22743
นายธนนันท์ พันธ์ทอง []
9
22749
นายภาคภูมิ แก้วเทพ []
10
22756
นายสุริยา ขันทะพล []
11
22802
นางสาวณัฐฐินันท์ รวดเร็ว []
12
22829
นายปรเมษฐ์ ชูจุ้ย []
13
22855
นางสาวสรณ์สิริ กองอินทร์ []
14
22864
นายฐากูร ภูนิคม []
15
22871
นายปริตร โคตแสง []
16
22872
นายภาคิน ชลพล []
17
22874
นายกลวัชร์ ฝันตื้อ []
18
22878
นายฤชา ทะโล []
19
22887
นายสุรเสกข์ ศิริแสน []
20
22889
นางสาวญาณิศา ไชยวงค์ทอน []
21
22897
นางสาววชิราภรณ์ หว่อง []
22
22917
นายภูวดล ผัดธิ []
23
23067
นายธนกัญจน์ ชาญวัฒนกิจ []
24
23079
นางสาวปิยากร ระหงพนาดร []
25
23683
นายพงศกร ชมภูพเยาว์ []
26
24844
นางสาวกันตพร สารคำ []
27
24845
นางสาวชัชมาพร รักขัน []
28
24846
นางสาวนันทิชา รัตนะ []
29
24847
นางสาวพิมเกสร ไชยราช []
30
24848
นางสาวศศิวิมล ปะสาวะโพธิ์ []
31
24850
นางสาวสุขวรัตน์ สมศักดิ์ []
32
24851
นางสาวสุดารัตน์ นามวิลา []
33
24852
นางสาวสุทธิดา รักนา []
34
24853
นางสาวสุรัสวดี พรมคำปา []
35
24854
นางสาวอรนุช เจริญสุข []
36
24860
นางสาวเขมิกา รัตนะ []
37
24903
นายกิตติพงศ์ มีจ้อย []