นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ห้อง  5
ที่
รหัส
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อกิจกรรม
วัน:เวลาลงทะเบียน
ผลการประเมิน
1
23295
นางสาวทิตติยา เป็กธนู []
2
23301
นางสาวนันทิตา หน่อคำหล้า []
3
23308
นางสาวพัชราวรินทร์ กองมงคล []
4
23316
นางสาวอินทุอร ตาลำ []
5
23365
นายธนภูมิ หล้าเที่ยง []
6
23402
นายจารุกิตติ์ สาริวงค์ []
7
23434
นางสาวรตนวรรณ ทองสุข []
8
23466
นางสาวชนาภา กันวงศ์ []
9
23502
นายเมธิชัย ดอเลาะ []
10
23649
นายทิวากร แก้วมาลา []
11
23652
นายนวพล อินสาร []
12
23657
นางสาวณัชชา ราณะเรศ []
13
23664
นางสาวบงกช ปละใจ []
14
23674
นางสาวอาทิตยา แก้วน้อย []
15
23767
นางสาวกฤษณา ไกลถิ่น []
16
24885
นางสาววารีภูมิ ตันรักษา []
17
25410
นางสาวจินดาลักษณ์ ตุ้ยสิทธิ์ []
18
25411
นางสาวธัญชนก คิดดี []
19
25412
นางสาวนันทิวา ยศประเสริฐ []
20
25414
นางสาววรรณพร คำบุญมา []